พืชเศรษฐกิจ
(523 เรื่อง)
หนูพุก
หนูจะทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก ฝักอ่อนและฝักแก่ พืชอาหาร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผลไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน และโกโก้
13 พฤศจิกายน 2555
ผีเสื้อข้าวโพด
ผีเสื้อข้าวโพดเป็นศัตรูที่สำคัญของเมล็ดข้าวโพดและถั่วเขียวรองจากด้วงงวงข้าวโพดและด้วงถั่ว โดยตัวหนอนจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดและบนผิวเมล็ด ทำให้เมล็ดติดกันเป็นก้อน ตัวหนอนกัดกินและอาศัยอยู่ภายในใยนั้น เมื่อมีปริมาณการทำลายสูงจะทำให้เมล็ดมีสภาพสกปรกไม่น่าดู และเสื่อมคุณภาพในที่สุด ตัวเต็มวัยไม่ทำลายผลิตผลเกษตร
18 กุมภาพันธ์ 2553
การเลือกกล้าปาล์มน้ำมันลักษณะดีมาปลูก
การเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ควรเลือกต้นปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะและอายุที่เหมาะสมไปปลูก จะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตเร็วและสูง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
27 กันยายน 2553
แก้ปัญหาเพลี้ยแป้ง-เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยระบบน้ำหยด
ปีนี้เกษตรไทยประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และ ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำลายผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นจำนวนมากอย่าง เช่น ปัญหาเพลี้ยแป้งที่ระบาดทำลายไร่มันสำปะหลัง จนส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศลดลงจาก 30 ล้านตันต่อปี เหลือไม่ถึง 20 ล้านตันต่อปี ซึ่งปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการณ์แก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ซึ่งหนึ่งในหนทางแก้ไข คือ การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งทำลายผลผลิตและกรมส่งเสริมสหกรณเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
29 กันยายน 2553
ปลูกมันสำปะหลัง แบบมีการให้น้ำ ช่วยเพิ่มผลผลิต-ป้องกันเพลี้ยแป้ง
สถานการณ์เพลี้ย แป้งที่ได้คุกคามในมันสำปะหลังและแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2551 จนมาถึงปัจจุบันนี้ และได้กลายเป็นมหันตภัยต่อมันสำปะหลังอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต ผู้เขียนเคยได้ฟังคำปรารภจากท่านจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยว่า
29 กันยายน 2553
การปลูกสับปะรดไม่ให้น้ำขังยอด ป้องกันยอดเน่า
สับปะรดนิยมใช้หน่อปลูก เพื่อขยายพันธุ์ อาจเป็นหน่อข้างหรือหน่อใต้ดิน ส่วนจุกหรือตะเกียงไม่นิยมมากนัก เนื่องจากการเจริญเติบโตในช่วงแรกค่อนข้างช้ากว่าการปลูกด้วยหน่อ
28 ตุลาคม 2553
ย้อนรอยสถานการณ์การผลิต การตลาดและการใช้น้ำมันปาล์มของโลก(2540-2545)
สถานการณ์การผลิต การตลาดและการใช้น้ำมันปาล์มของโลก(2540-2545) : ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.56 ของการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3) ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มของการผลิตน้ำมันปาล์มในโลกในช่วงระยะเวลาปี 2540-2545 จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 ต่อปี ประเทศนำเข้ารายใหญ่ คือ อินเดีย ประชาคมยุโรป จีน และปากีสถาน ซึ่งนำเข้าน้ำมันปาล์มรวมร้อยละ 55.22 ของการค้าน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2545 (ตารางที่ 4) และปริมาณการนำเข้ามีอัตราการเพิ่มร้อยละ 9.09 ต่อปี ชี้ให้เห็นว่าโลกมีอัตราความต้องการน้ำมันปาล์มมากขึ้นกว่าปริมาณการผลิต ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการผลิตน้ำมันปาล์มและ/หรือ เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้เพื่อรอบรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
7 กุมภาพันธ์ 2554
สถานการณ์การผลิต การตลาดและการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศไทย(2510-2546)
การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510-2546 คาดว่ามีพื้นที่ประมาณ 2,100,000 ไร่ พื้นที่การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันจำแนกตามอายุต้นปาล์ม (ตารางที่ 6) พบว่า ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 18 ปี มีประมาณ 350,000 ไร่ หรือร้อยละ 15 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งประเทศที่จะต้องปลูกแทน โดยการเร่งการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก รวมทั้งพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ประมาณ 400,000 ไร่ จะมีพื้นที่รวม 750,000 ไร่ เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตทะลายสด 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าการสกัดน้ำมันได้ 19% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งเกษตรกรจะได้ราคาทะลายปาล์มสดที่เป็นธรรมมากขึ้น
7 กุมภาพันธ์ 2554
ตั๊กแตนโลกัสต้า (Locusta Locust)
เป็นตั๊กแตนที่สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทำลายรุนแรงและมักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ทำความเสียหายพืชผลได้ถึง 100% ในบริเวณที่ตั๊กแตนฝูงนี้ผ่านไป สำหรับตัวเต็มวัยจะบินเคลื่อนย้ายรวมกันเป็นฝูงขยายวงกว้างออกไป เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกใกล้เคียงกับแปลงนา
17 ธันวาคม 2555
ตั๊กแตนปาทังก้า (Bombay Locust)
ตั้งแตนตั้งแต่วัย 4-ตัวเต็มวัย จะกัดกินใบข้าวโพดและต้นข้าวโพด ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติดฝัก โดยเฉพาะข้าวโพดที่มีอายุระหว่าง 40-55 วัน เป็นช่วงอันตรายที่สุดหากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิต เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่กำลังสร้างเมล็ด ซึ่งจะทำให้การติดเมล็ดลดลงและเมล็ดลีบ
17 ธันวาคม 2555
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ส่วนใหญ่ดินในภาคใต้ของประเทศไทยมีอินทรียวัตถุต่ำ และมีสภาพเป็นกรด โดยเฉพาะดินดอนมักพบว่ามี pH 4.0-5.0 ดังนั้นการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจึงน่าจะเหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน
15 กันยายน 2558
หนอนหน้าแมว ศัตรูปาล์มน้ำมัน
ในปี พ.ศ. 2524 พบหนอนหน้าแมวระบาดครั้งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2526-2529 มีการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ สาเหตุที่เกิดมีการระบาดเพราะปีที่ผ่านมามีอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน วัชพืช และพันธุ์ไม้ต้นเล็กที่เป็นแหล่งอาหารของตัวเต็มวัยศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนได้หมดไป ทำให้จำนวนหนอนหน้าแมวเพิ่มปริมาณมากและเกิดการระบาดขึ้นในปีถัดมา
10 ตุลาคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×