พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
โรคราเขม่าดำ (Smut)
โรคจะแสดงให้เห็นในส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เหนือดิน ลำต้น ใบ ฝัก และเกสรตัวผู้ เชื้อราจะสร้างปมขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีขนาดใหญ่สีขาวต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อแก่ปมจะแห้ง ผนังที่หุ้มปมจะแตกออก ภายในจะมีผงสีดำ คือ สปอร์ ของเชื้อรา ซื่งจะเป็นตัวแพร่ระบาดของโรคในฤดูต่อไป
2 กันยายน 2551
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm)
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm) ที่ออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่เป็นกลุ่มแทะผิวใบจนพรุน และอาศัยกัดกินยอดข้าวโพด ถ้าระบาดรุนแรงใบจะถูกกัดกินถึงโคนและตายในที่สุด
22 พฤศจิกายน 2555
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(Corn Stemborer)
ปกติหนอนชนิดนี้จะเจาะเข้าทำลายภายในลำต้น ในแหล่งที่ระบาดมาก ๆ หนอนชนิดนี้จะกัดกินฝักด้วยโดยจะเจาะกินที่ ก้านโคนและเจาะฝักเข้าไปกินในเมล็ดภายในด้วย ถ้าหนอนเกิดการระบาด ในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกให้เกสรตัวผู้มันจะ กินส่วนยอดที่ม้วนแล้วเลยเข้าไปกินภายในทำให้ช่อดอกไม่สามารถคลี่บานเป็นปกติทำให้ไม่มีเกสรตัวผู้ผสมพันธุ์ ฝักที่ได้จะมีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ดเต็มฝัก ผลผลิตจะลดลงตามไปด้วย
8 กันยายน 2551
หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm)
หนอนเจาะฝักข้าวโพดจะทำลายโดยกัดกินไหมแล้วเจาะเข้าไปที่ปลายฝัก หนอนจะเจริญเติบโตอาศัยกัดกินเฉพาะปลายฝัก ฝักละ 1 ตัว เท่านั้น แต่ถ้าระบาดในระยะที่ฝักไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มที่จะทำให้ฝักติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ มักจะพบหนอนเจาะฝักข้าวโพด เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอกเกสรตัวผู้หนอนจะกัดกินอยู่ที่เส้นไหมของฝักที่ออกใหม่ ๆ เมื่อกินเส้นไหมหมดแล้วก็จะกินปลายฝักต่อไป
8 กันยายน 2551
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Corn leaf aphid)
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ปริมาณของน้ำฝนมีผลต่อการเพิ่ม ลดของ ประชากรของเพลี้ยอ่อนคือ ถ้าฝนตกมากปริมาณของเพลี้ยอ่อนจะน้อย มักจะพบเพลี้ยอ่อนเป็นกลุ่ม ๆ และใช้ปากที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวคล้ายเข็มฉีดยา จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก และจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอก ทำให้ข้าวโพดเหี่ยวเฉา หากระบาดในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกตัวผู้ จะทำให้เกสรบานไม่เต็มที่ การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เมล็ดติดไม่เต็ม ฝัก ทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนี้น้ำหวานที่เกิดจากเพลี้ยอ่อนเป็นตัวดึงดูดให้ศัตรูตัวอื่น ๆ ของข้าวโพด เช่น หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะลำต้นมาวางไข่ที่ใหม่อีกด้วย
8 กันยายน 2551
แมลงนูนหลวงอ้อยและการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน
การเข้าทำลายอ้อยของหนอนแมลงนูนหลวงจะปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พบการทำลายน้อยในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและพบการทำลายมากในสภาพดินทรายปลูกในที่ดอน กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอจะทำให้อ้อยตายไปทั้งกอได้ ทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้
1 มิถุนายน 2553
เทคนิคเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังคอนโด
การปลูกมันคอนโด เป็นเทคนิคที่เกษตรกรนิยมนำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลัง โดยการกระตุ้นการแตกรากของมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังแตกรากมากขึ้น ทำให้มีจำนวนหัวเพิ่มขึ้นตามจำนวนราก แต่ข้อเสียของการปลูกแบบคอนโด คือ จะทำให้ได้หัวมันที่มีขนาดเล็กลง และ ลำบากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่คุณอ่อนสี ไทยธานี เกษตรกร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา กลับมีวิธีที่จะไปช่วยทำให้รากมันสำปะหลังที่กระตุ้นให้เกิดด้วยวิธีการปลูกแบบคอนโด มีการสะสมอาหารมากขึ้น จึงได้ขนาดหัวมันที่ใหญ่ขึ้นและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งมีเทคนิคการผลิตดังนี้
21 มกราคม 2556
ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร ประสบผลสำเร็จ
โดยทั่วไปมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ ที่ต้องคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่ในสถานการณ์ที่มันสำปะหลังราคาดีเช่นนี้ ทำให้ชาวไร่จำนวนไม่น้อยเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจกับวิธีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ประสบความสำเร็จนั้น มีหลักการดังนี้
24 กันยายน 2551
การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเป็นดินทรายจัด อันทรียวัตถุต่ำซึ่งมีผลทำให้ดินแน่นทึบ ถ่ายเทอากาศไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลังไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโตจึงไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลผลิตลดต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี แม้มีการให้ปุ๋ยเคมีช่วยมันสำปะหลังก็ได้รับประโยชน์น้อย และมีการสูญเสียแร่ธาตุอาหารออกจากแปลงได้ง่าย เมื่อเกิดการกัดเซาะพังทลาย จึงทำให้สูญเสียอาหารไปจากแปลงปลูก
17 ธันวาคม 2551
การจัดการดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สภาพแวดล้อมและดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวโพด ควรเป็นพื้นที่ราบไม่มีน้ำท่วมขัง แต่ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนเหนียว ปนทรายหรือดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำปละการถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25-30 ซม. มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-6.8
12 มิถุนายน 2558
สูตรปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก หลายๆ ท่านมักจะใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บางรายมีการทำปุ๋ยหมักในสวนปาล์มน้ำมันแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรคุณประวิทย์ ภูมิระวิ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 ได้แนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงผลปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในสวนปาล์มน้ำมันซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการดังนี้
17 มีนาคม 2553
หนูพุก
หนูจะทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก ฝักอ่อนและฝักแก่ พืชอาหาร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผลไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน และโกโก้
13 พฤศจิกายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×