ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(546 เรื่อง)
วิธีการนำใบมันสำปะหลังมาใช้เลี้ยงสัตว์
อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ สำหรับเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ รวมถึงจังหวัดชุมพร การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกหลายคนประสบปัญหา แต่ต่อมาอาชีพการเลี้ยงโคนมได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาและเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงโคนมอาจยึดเป็นอาชีพหลักได้หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่ง ที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่น เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณประชุม รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีเทคนิคการเลี้ยงโคนมที่น่าสนใจมาบอกต่อดังนี้
4 มีนาคม 2552
วิธีการทำอาหารตะพาบลอยน้ำ
การทำอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับตะพาบน้ำเนื่องจากในการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นที่ผ่านมา เกษตรกรที่เลี้ยงจะให้อาหารแบบเดิมๆ เช่นปลาทะเล และอาจจะสลับกับอาหารสำเร็จรูป ซึ่งการให้ปลาทะเลเป็นอาหารของตะพาบน้ำมัน ทำให้ตะพาบน้ำไม่ได้สารอาหารที่ครบ ทำให้ไข่ที่ได้ออกมานั้นไม่สวย และไม่สมบูรณ์ทำให้เป็นข้อเสียในการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับไข่ตะพาบจากไต้หวัน แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำ ซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นอาหารตะพาบน้ำ ก็จะทำให้มีต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นทำให้ประสบภาวะขาดทุน เพราะราคาของไข่ตะพาบที่ขายนั้นไม่คงที่ ฉะนั้นแล้วคุณสุชิน เกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำมามากกว่า 20 กว่าปี จึงได้คิดค้นวิธีการทำอาหารเม็ดลอยน้ำเพื่อเลี้ยงตะพาบขึ้นมาเอง
20 มีนาคม 2552
การทำอาหารเสริมเลี้ยงวัวในช่วงหน้าแล้ง
ภูมิปัญญาเกษตรจากคุณบุญมี โพธิ์ทอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากว่า 40 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ทำนา แต่ที่ทีมงานร่วมด้วยฯ สระบุรี จะนำเสนอข้อมูลของคุณลุงบุญมี โพธิ์ทอง ก็คือการเลี้ยงวัวพันธุ์บรามันฮินดู นั่นคือการทำให้วัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นคุณบุญมีก็ได้คิดทำอาหารเสริมให้กับวัว นั่นก็คือ ใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญหาได้ง่ายในพื้นที่ ในอัตราส่วนดังนี้
6 เมษายน 2552
อาหารแพะแบบง่ายๆ
แพะ เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น เพราะแพะ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอื่นๆ อีกมาก เช่น แพะเป็นผลผลิตทั้งเนื้อและนม มีขนาดเล็ก ทำให้ผู้หญิงหรือเด็กสามารถให้การดูแลได้ แพะเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินเองได้เก่ง กินอาหารได้หลายชนิด ดังนั้นถึงแม้ฤดูแล้ง แพะก็สามารถหาวัชพืชที่โค-กระบือกิน กินเป็นอาหาร แพะมีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เร็ว สามารถผสมพันธุ์แพะได้ตั้งแต่อายุเพียง 8 เดือน แพะเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารบริโภคสำหรับประชาชนของทุกศาสนาเพราะไม่มีศาสนาใดห้ามบริโภคเนื้อแพะ และข้อดีอีกเยอะแยะมากมาย ดังนั้นเกษตรจังหวัดสระบุรี คือ คุณลุงเป้ง เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรดีเด่นประจำภาคกลาง จึงได้บอกเคล็ดลับการทำอาหารแพะสูตรประหยัดที่เกษตรท่านอื่นๆสามารถนำไปใช้ได้ และลดต้นทุนในการเกลี้ยงแพะด้วย
17 เมษายน 2552
การทำอาหารกบเล็ก
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่นั้นต้นทุนในการผลิตกว่า 70 % จะอยู่ที่ค่าอาหารในแม้กระทั่งการเลี้ยงกบเองก็ตามการเลี้ยงต้นทุนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ค่าอาหารแต่มีเกษตรกรหลายท่านได้คิดค้นการผลิตอาหารตามภูมิปัญญาและความรู้ที่มีเพื่อใช้ลดต้นทุนในการเลี้ยง
20 เมษายน 2552
สูตรอาหารหมูประหยัดต้นทุน
สูตรอาหารหมูโตเร็ว สูตรปรับปรุงใหม่ของพ่ออ้าย เดชวงศ์ยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ทดลองเลี้ยงหมูมานานกว่า10 ปีใช้สำหรับหมูตั้งแต่ 6 กิโลกรัม-48 กิโลกรัม ซึ่งอาหารหมูสูตรนี้มีคุณภาพเทียบเท่าได้กับอาหารเม็ดราคาสูงที่เกษตรกรซื้อจากร้านค้าทั่วไป แต่ถ้าเกษตรกรสามารถทำอาหารสูตรนี้ขึ้นไปเองได้จะสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูไปได้เยอะมาก ทำให้หมูแข็งแรง โตเร็ว ขายได้ราคา ซึ่งมีวิธีการทำและส่วนผสมดังนี้คือ
22 เมษายน 2552
วิธีการทำหญ้าหมักแบบง่ายๆ
คุณนิรันดร หนักแดง เป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านการทำอาหารเลี้ยงสัตว์และให้อาหารเสริมเพื่อบำรุงสัตว์แบบง่ายๆทำเองได้ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรในที่ต่างๆของจังหวัดปัตตานี เช่น
3 มกราคม 2560
วิธีการทำอาหารปลาดุกและอาหารกบ
สูตรอาหารกบและปลาดุก แบบประหยัด
22 เมษายน 2552
อาหารช่วยบำรุงวัว
คุณสุบรรณ อันทินา หมอดินอาสา ต.หลุ่งประดู่ และประธานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ อ.ห้วยแถลง แนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงสูตรการทำอาหารขุนวัวให้อ้วน
12 พฤษภาคม 2552
วิธีสร้างอาหารให้ปลาแบบง่ายๆ
ลุงสงบ หาญกล้า เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ปี2552 จ.นครราชสีมา ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา แนะนำ การทำอาหารปลาแบบประหยัดลดต้นทุน ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว โดยขั้นตอนวิธีการง่าย ๆ โดย
12 พฤษภาคม 2552
เทคนิคการทำหญ้าหมัก
วันนี้คุณประกร แก่นวิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุนเนื้อ จ.สระบุรี ได้เผยเทคนิคการทำหญ้าหมักที่ทำไว้สำหรับเลี้ยงวัวขุนของคุณประกร เป็นการเก็บถนอมหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงวัว ซึ่งจะช่วยทำให้มีคุณค่าทางอาหารของหญ้าคงสภาพ สามารถถนอมไว้ใช้ได้ใน ช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด และลดต้นทุนในเรื่องของราคาอาหารในช่วงที่ราคาอาหารแพงได้อีกด้วย
12 พฤษภาคม 2552
การเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่ฟางข้าว
อย่างที่ทราบกันว่า โคเนื้อและโคขุนนั้นจะต้องมีอาหารหลักหรืออาหารยืนคือ ฟาง นั้นเอง แต่ว่าฟางนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีสารอาหาร หรือไม่ได้ช่วยในการกระตุ้นทำให้โคนั้นมีเนื้อและความสมบุรณ์ที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คุณวันชัยเกษตรที่ผันตัวจากพนักงานบริษัทมาทำการเลี้ยงโคขุนนั้น ได้คิดหาวิธีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารของฟางให้กับโคเนื้อที่เลี้ยงอยู่ โดยการนำฟางมาหมักกับกากน้ำตาล วิธีการหมักของคุณวันชัยนั้นคือ
22 พฤษภาคม 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×