สัตว์เศรษฐกิจ
(326 เรื่อง)
การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบกล้วยแห้ง
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง วันนี้จึงขอแนะนำ การลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการนำใบกล้วยแห้งมาใช้แทนแผงไข่กระดาษ เป็นวิธีการที่ค้นพบโดย คุณพิพัฒน์ สมวัน เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำบ้านดอนใต้ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
13 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อปูน
นายโกศล หมายทอง อายุ 48 ปี เกษตรกรบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีดีกรีเป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอปราสาท ทำการเกษตรไร่นาสวนผสม มีพื้นที่การเกษตร 32 ไร่ แนะนำเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกาจากต้นกล้วย ดังนี้
25 กุมภาพันธ์ 2553
การเลี้ยงมดแดงเพิ่มรายได้
มดแดงอาจจะเป็นศัตรูกับมนุษย์ในอดีตแต่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีราคาค่อนข้างสูง วิธีการเลี้ยงมดแดงดูเหมือนไม่ยุ่งยากเพียงแต่คอยให้อาหารและน้ำก็พอ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมีขั้นตอนต่าง ๆ อีกหลายประการที่ผู้เลี้ยงมดแดงจะต้องทำความเข้าใจ จึงจะสามารถทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จได้
7 มีนาคม 2553
วิธีการทำคอกกวางในพื้นที่ที่ประหยัด
กวาง เป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่เลี้ยงเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเลี้ยงกวางแต่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ หรือต้นทุนในการซื้อกวาง คุณชำนาญ สิงห์แดง เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางจึงได้แนะนำทำการทำคอกกวางแบบลดต้นทุนและสามารถทำให้กวางสามารถอยู่ในพื้นที่แคบโดยไม่เครียดได้ ดังนี้
12 มีนาคม 2553
การเลี้ยงตะพาบในบ่อซีเมนต์
ตะพาบน้ำเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างลักษณะคล้ายกับเต่า ตะพาบน้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ตายยาก สามารถอาศัยอยู่ได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะตะพาบน้ำพันธุ์ไทยมีอายุยืนนานเป็นสิบ ๆ ปี บางตัวน้ำหนักมากเกือบ 100 กิโลกรัมก็มี ถึงแม้ว่าบางแหล่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด และน้ำที่เลี้ยงค่อนข้างสกปรก ก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ส่วนตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวันที่คนไทยซื้อพันธุ์เข้ามาทดลองเลี้ยงภายในประเทศ มาเกือบ 20 ปี แล้วก็มีความทนทานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตะพาบน้ำพันธุ์ไทยเลย สามารถนำมาเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อปูนซีเมนต์
22 มีนาคม 2553
การคัดพันธุ์และผสมพันธุ์จิ้งหรีด
การเพาะพันธุ์จิ้งหรีดเองอย่างง่าย โดยหลังจากมีการเตรียม อุปกรณ์ที่อยู่อาศัยในการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3 ตัว (เรียกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 1 ชุด) แต่ในการเพาะแต่ละครั้งจะต้องปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ทั้งหมด 3 ชุด เท่ากับมีพ่อพันธุ์ 3 ตัว แม่พันธุ์ 9 ตัวลงในบ่อ แม่พันธุ์ 1 แม่ จะสามารถวางไข่ได้ 600-1000 ฟอง
28 มีนาคม 2553
การแก้ปัญหากบมีสีดำไม่น่าทาน
คุณสอาด นึกอนันต์ มีอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำสวน ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหากบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ แล้วตัวมีสีดำ ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าจึงได้แนะนำเทคนิคดังนี้
5 เมษายน 2553
การเลี้ยงไส้เดือนแบบคอนโด
ไส้เดือนดินมักพบโดยทั่วไปในดิน เศษกองซากพืช มูลสัตว์ ที่ๆ มีความชื้นพอสมควร ปัจจุบันไส้เดือนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด หลากหลายพื้นที่ก็มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ กันไป เหมือนกันทางคุณสุวัฒน์ งาทอง เกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนจำหน่ายในจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินจากประสบการณ์และการใช้เนื้อที่ให้ประหยัดมากที่สุด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
19 เมษายน 2553
เทคนิคการดูแลกบเพื่อผลิตลูกอ๊อด
การเลี้ยงกบเพื่อจำหน่ายลูกอ๊อด สิ่งสำคัญอันดับแรกคือผลผลิตหากผลผลิตสูงก็คาดการณ์ได้ว่าจะประสบผลสำเร็จแน่นอนนอกเหนือจากราคาของผลผลิตที่สามารถเลี้ยงกบจนประสบผลสำเร็จ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ เทคนิคในการเลี้ยงกบและวิธีปฏิบัติเหมือนกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ แต่ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ตรงที่การเลี้ยงกบให้สมบูรณ์ทุกช่วงอายุ
26 เมษายน 2553
การเลี้ยงกบไงหรือกบในดิน
นางคำบ้อ ภูมิช่อ ศูนย์เรียนรู้บ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเชียงงาม (ไร่นาสวนผสม) จุดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน และแนวทางการพึ่งตนเอง เช่น การปลูกพืชน้ำ การทำนา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ การทำปุ๋ยหมัก การแปรรูปผลผลิต การถนอมอาหาร และการขยายพันธุ์พืช วันนี้จะแนะนำเกษตรถึงเทคนิคการเลี้ยงกบไง(กบในดิน) มีขั้นตอนดังนี้
7 พฤษภาคม 2553
วิธีการเลือกรังผึ้งมาใส่คอน
ในการเลี้ยงผึ้งเกษตรกรส่วนมากจะเลี้ยงในลังไม้และปล่อยให้ผึ้งทำรังเกาะที่ฝาลังไม้ตามธรรมดาซึ่งทำให้ยากต่อการเก็บน้ำผึ้ง คุณลุงมล มีวิธีการย้ายรังผึ้งที่เกาะที่ผาลังมาใส่ในคอนโดยมีขั้นตอนดังนี้
24 พฤษภาคม 2553
รักษาโรคปลาหรือกบเป็นแผล
ในกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบหรือปลาในบ่อซีเมนต์ มักจะประสบปัญหาโรคระบาดกบ ปลาเป็นแผล วันนี้เรามีสูตรน้ำหมักจากรางจืดที่สามารถใช้ป้องกันโรคระบาด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์น้ำแข็งแรง โดยการผลิตง่ายๆด้วยวิธีดังนี้
27 พฤษภาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×