สัตว์ปีก
(353 เรื่อง)
เป็ดกินผักตบชวาช่วยให้เจริญอาหาร
การนำผักตบชวามาให้เป็ดกินเพื่อคลายเครียด และเจริญอาหารด้วยสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดควรนำไปใช้ดังนี้
7 มกราคม 2554
การเลี้ยงเป็ดไข่และเป็ดเนื้อเพื่อจำหน่าย
ปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงเป็ดไข่และเป็ดเนื้อเพื่อเป็นการจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากได้ผลและกำไรดี ดังข้อมูลต่อไปนี้จะได้นำเสนอการเลี้ยงเป็ดไข่และเป็ดเนื้อเพื่อจำหน่ายด้วยวิธีง่ายๆดังนี้
7 มกราคม 2554
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เป็ด-ไก่ในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์
ปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่มุ่งเน้นไปในด้านการใช้สมุนไพรที่เป็นทั้งอาหาร ยารักษาโรค และสร้างภูมิคุ้มกันในกับสัตว์ปีกโดยรักษาระบบนิเวศน์ให้อยู่ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
17 มกราคม 2554
การเลี้ยงเป็ดแบบลดต้นทุน
โดยทั่วไปเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เติบโตเร็ว ทนทานต่อโรค สามารถใช้อาหารธรรมชาติวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารได้อย่างดี ซึ่งให้ผลตอบแทนในระยะสั้น เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพเสริมร่วมกับอาชีพอื่นๆได้ การให้อาหารเป็ดโดยอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นที่ผลิตเองหรือหาซื้อเพิ่มเติม เช่น รำข้าว ปลายข้าว หรือเศษอาหารที่เหลือ และเสริมด้วยอาหารธรรมชาติ หรือเศษเหลือจากอาชีพการเกษตร เช่น ต้นกล้วย หญ้าสด จอก แหน เศษผัก เป็นต้น จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้
20 มกราคม 2554
ต้นชะอมป้องกันโรคในเป็ด
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง..ควบคู่กับการใช้พืชสมุนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ..ห่างไกลโรคไข้หวัดนก
24 มกราคม 2554
วิธีการผสมพันธุ์เป็ดเทศให้โตเร็ว
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
31 มกราคม 2554
สูตรการทำไข่เค็มใบเตย ภูมิปัญญาเกษตรกรแห่งเมืองวีระชนคนกล้า(บางระจัน)
ชุมชนบ้านดอนจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนแห่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรยังใช้ทำนาข้าว และไร่นาสวนผสม ลักษณะดินเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตร นั่นคือเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว พื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูง จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วง ถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะอยู่ในเขตชลประทานก็ตาม แต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ดอนและเกษตรกรต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอีกมาก แต่เกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งน้ำเสริมเพื่อใช้ในการทำเกษตรนั่นคือการขุดสระน้ำขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้งนั่นเอง ส่วนเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชุมชนยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นเดิม ชาวบ้านในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันดี
13 กุมภาพันธ์ 2554
ไข่แฝดสยาม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของราคาสินค้าและเป็นการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานอีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่นไข่เป็ดที่มีวิธีการคือการดองหรือแปรรูปเป็นไข่เค็ม ซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่ แต่มีอีกวิธีหนึ่งในการแปรรูปไข่เป็ด ก็คือการแปรรูปเป็นไข่แฝดสยาม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดสงขลา สามารถสร้างมูลค่าของไข่เป็ดให้มีราคาสูงขึ้นสามารถส่งไปขายได้ทั่วประเทศและที่สำคัญยังเป็นสินค้า OTOP อีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
5 กันยายน 2553
ไข่เค็มใบเตย
การถนอมอาหารถือได้ว่าทำมาแต่ช้านาน หรือมีตั้งแต่อดีตกาลผ่านมาหลายร้อยปี เพราะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อมีเนื้อสัตว์หรือผักที่ประชาชนปลูกและเลี้ยงในปริมาณมาก รับประทานไม่ทันจึงต้องนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเอาไว้ให้สามารถรับประทานได้นานๆ เช่น ตากแห้ง ทำส้ม หรือ หมักดอง เป็นต้น
11 ตุลาคม 2553
เทคนิคการเลี้ยงไก่งวงจากปราชญ์เกษตรเมืองอุบลฯ
เนื้อไก่งวงเป็นที่นิยมบริโภคกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอเมริกัน ชาวแคนาดาและชาวยุโรป ผู้บริโภคนิยมไก่งวงทั้งการบริโภคปกติประจำวันและงานเทศกาลต่าง ๆ ไก่งวงจึงจัดเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงอีกประเภทหนึ่ง แม้จะใช้เวลาเลี้ยงที่ยาวนาน แต่ก็สามารถทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าน่าลอง มีเกษตรหลายรายที่เลี้ยงไก่งวงเป็นอาชีพและประสบผลสำเร็จ ดังเช่น คุณกิมฮก แซ่เตีย เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยงไก่งวงเป็นอาชีพควบคู่ไปกับทำไร่นาสวนผสม มาเกือบ 10 ปี จนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นปราชญ์ด้านการเลี้ยงไก่งวงก็ว่าได้
14 ตุลาคม 2553
ทำรังไข่ด้วยใบตะไคร้ ป้องกัน-กำจัดไรรบกวนแม่ไก่
ตะไคร้ นอกจากจะใช้ประโยชน์จากต้นตระไคร้ นำไปจำหน่ายเป็นรายได้แล้ว ใบตะไคร้ที่เราตัดทิ้ง ยังสามารถสร้างประโยชน์ได้อีก โดยการนำไปทำรังไข่ เนื่องด้วยสรรพคุณของตะไคร้ที่มีกลิ่นฉุน สามารถช่วยป้องกันและกำจัดไรไก่ได้เป็นอย่างดี คุณเกษม วงวียน ปราชญ์ชาวบ้านบ้านใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จะปลูกต้นตะไคร้รอบคันบ่อปลารวมแล้วทั้งหมด 60 กอ เพื่อใช้ประโยชน์ที่มีอย่างนานับประการของพืชที่ชื่อว่า "ตะไคร้"
25 ตุลาคม 2553
การเลี้ยงไก่ดำภูพาน สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตา
"ไก่ดำภูพาน" เป็นสายพันธุ์หนึ่งของ "ไก่ดำ" ปรับปรุงพันธุ์จาก "ไก่ดำ" จาก ประเทศจีน และจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์กับกรมปศุสัตว์โดย นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร "ไก่ดำภูพาน" เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดประเทศจีน ที่มีความเชื่อในสรรพคุณยาของ "ไก่ดำ" ซึ่งมีองค์ประกอบ ขนดำ หนังดำ เล็บดำ เนื้อเทาดำ และกระดูกก็สีเทาดำ
24 มกราคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×