สัตว์เล็ก
(42 เรื่อง)
สุกร
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ว่า ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอและยังมีปัญหาเกี่ยวระบบขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง คุณเกรียงไกร มาลาวะ ยังบอกอีก ว่าพอสัตว์มีอาการท้องเสียก็จะทำให้ภูมิต้านทานโรคลดน้อยลง แล้วโรคก็จะตามมา อาการเริ่มแรกก็เบื่ออาการและซึมเศร้า ทำให้น้ำหนักลดลง นี่ก็คือปัญหาดังนั้น ผมจึงหาวิธีการที่ช่วยรักษาอาการท้องร่วงของสัตว์และรักษาลำไส้ จากประสบการณ์ที่เลี้ยงสัตว์มากว่า 10 ปี และศึกษาจากกรมปศุสัตว์ จึงได้สูตรการทำน้ำหมักสมุนไพรช่วยรักษาโรคท้องร่วงในสัตว์ อัตรา 5 ส่วน มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
4 มีนาคม 2556
2,228
20 กุมภาพันธ์ 2556
2,821
11 กุมภาพันธ์ 2556
2,749
เชื้อซัลโมเนลล่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่คุกคาม และก่อให้เกิดความเสียหายกับการเลี้ยงสุกรทั้งโลก ในประเทศไทยพบโรคนี้ในฟาร์มเลี้ยงสุกรโดยทั่วไป ซึ่งผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะผ่านประสบการณ์ของโรคนี้มาแล้ว อุบัติการณ์ของโรคนี้เกิดขึ้นอยู่กับการจัดการและสุขาภิบาลที่ดีของฟาร์ม โดยเฉพาะการเลี้ยงที่แออัดจะทำให้โรคระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว เชื้อซัลโมเนลล่าที่พบบ่อยในสุกร คือ Salmonella choleraesuis, S. typhisuis และ S. typhimurium ส่วนเชื้อ Salmonella ชนิดอื่นๆ จะพบเมื่อมีการปนเปื้อนในอาหารสัตว์ และบางชนิดสามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้ โดยทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อ และอวัยวะสุกรที่ตายด้วยโรค Salmonellosis โรคในสุกรนี้พบว่า 2 ลักษณะ คือ แบบโลหิตเป็นพิษ และแบบลำไส้อักเสบ โรคนี้พบในสุกรหย่านม หรือสุกรขุนช่วงอายุ 10-16 สัปดาห์ ซึ่งอาจพบ Salmonellosis เดี่ยว ๆ หรือเป็นโรคแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ เช่น โรคอหิวาต์สุกร โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบติดต่อ โรคท้องร่วงจากเชื้อ E.coli
19 ตุลาคม 2555
2,585
โรคบิดมูกเลือดในสุกรเป็นโรคท้องร่วงชนิดติดต่อทางระบบทางเดินอาหาร สุกร มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นมูกเลือดปนเศษเนื้อเยื้อที่ลอกหลุด (mucohemorrhagic diarrhea) เนื่องจากลำไส้มีอาการอักเสบอย่างรุนแรง โรคนี้มักเกิดกับสุกรรุ่น สุกรขุน และสุกรพันธ์ทดแทน สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ Serpulina (Treponema) hyodysenteriae ซึ่งเป็นเชื้อที่มีลักษณะเป็นเกลียว (Spirochete) มีรายงานเกิดจากโรคนี้ครั้งแรกเมื่อ 1944 โดย Doyle ต่อมามีรายงานการระบาดทั่วโลก (Harris., 1992) โรคนี้ทำความเสียให้แก่ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้สุกรป่วย ตาย โตช้า อัตราการแลกเนื้อต่ำ และสิ้นเปลืองเงินในการรักษา การรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในช่วงระยะแรกของการระบาด พร้อมกับการจัดสุขภิบาลภายในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพจะสามารถกำจัดและควบคุมโรคนี้ได้
19 ตุลาคม 2555
11,475
โรค พี อาร์ อาร์ เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)) โรค พี อาร์ อาร์ เอส หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ โดยมีรายงานการระบาดเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2530 ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ.2533 แล้วแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วทวีปยุโรป ในขณะที่มีการแพร่กระจายของโรค ความรุนแรงและสูญเสียในกลุ่มสุกรพันธุ์ค่อยๆ ลดลง แต่ไปมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในกลุ่มสุกรอนุบาล และสุกรขุนมากขึ้นในระยะแรกยังไม่ทราบสาเหตุของโรค จึงมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น Mystery Swine Disease, Swine Infertility and Respiratory Syndrome (SIRS), New Pig Disease, Blue Ear, Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome (PEARS) ต่อมาในปี พ.ศ.2534 นักวิจัยชาวเนเธอร์แลนด์สามารถแยกเชื้อ ซึ่งทำให้สุกรทดลองแสดงอาการเช่นเดียวกับสุกรป่วยได้เป็นผลสำเร็จจึงตั้งชื่อเชื้อไวรัสนี้ว่า "Lelystad virus" ขณะเดียวกันทางอเมริกาก็แยกเชื้อได้เช่นกันโดยตั้งชื่อว่า "VR-2332" หลังจากนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนี้อย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาการตรวจโรคทั้งด้านซีรั่มวิทยา และวิธีการแยกเชื้อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จากการศึกษาด้านซีรั่มวิทยาควบคู่ไปกับการแยกและพิสูจน์เชื้อบ่งชี้ว่าโรค พี อาร์ อาร์ เอส มีการแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตที่มีการเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่น ประเทศเดียวที่ยังปลอดจากโรคนี้คือ ออสเตรเลีย
19 ตุลาคม 2555
2,817
สาเหตุและการแพร่โรค เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (S. suis) มักก่อให้เกิด โรคสเตรปโตคอคโคซิสในลูกสุกรแรกเกิด จนถึงหย่านมเนื่องจากมี ภูมิต้านทานน้อย แต่หากเป็นสุกรที่มีอายุมากขึ้นจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคนี้ได้ดีขึ้น มักจะตรวจพบเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น จมูก ต่อมทอนซิล แต่บางครั้งอาจพบในช่องคลอดของแม่สุกร โดยสัตว์ที่มีเชื้อเหล่านี้จะเป็นแหล่งรังโรค และสามารถแพร่เชื้อไปยังลูกสุกร หรือตัวอื่นๆ ในฝูงได้ โดยเฉพาะตัวที่อ่อนแอ หรือช่วงหย่านมและทำวัคซีน ซึ่งหลังจากสุกรได้รับเชื้อแล้วจะมีระยะฟักตัวประมาณ 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านี้สุกรที่เป็นพาหะของเชื้อ S. suis มักจะไม่แสดงอาการ ดังนั้นการนำสุกรทดแทนเข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มโดยไม่ผ่านการกักโรคจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้ หรือความเครียดจากอุณหภูมิในเล้าที่สูงเกินไปก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่โน้มนำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่การเลี้ยงแบบหนาแน่น ก็จะทำให้มีการสะสมก๊าซแอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นละออง ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของสุกรลดลงและเปิดโอกาสให้เชื้อโรคระบาดในฝูงสุกรได้
19 ตุลาคม 2555
3,311
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×