สัตว์เล็ก
(11 เรื่อง)
สุกร
เทคนิคการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกร
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในพื้นที่พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้พบกับคุณมงคล โสภาผล สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์มได้แนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกรที่ดี
27 กันยายน 2555
2,503
สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา
สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศแคนาดา เมี่อปี 2536 เป็นสุกรที่เจริญเติบโตไว มีความแข็งแรงมาก นำมาปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพประเทศไทย ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุนโดยเฉพาะสุกรขุนสามสาย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
21 กันยายน 2555
6,118
สุกรพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์เปียแตรง เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมากไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ดูรอค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการเคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอากาช็อคและตายได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์เปียแตรงให้กรมปศุสัตว์ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากยีนเครียดมีความทนต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมันบางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้าจากต่างประเทศ
24 กันยายน 2555
9,982
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์ เมื่อ ปี 2535 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์ และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีศักยภาพดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆ มีความผันแปรน้อยมาก มีความแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย จัดเป็นสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับและนิยมนำไปพัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม
24 กันยายน 2555
8,104
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีการพัฒนา พันธุ์ให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี รูปร่างภายนอกแข็งแรง ลำตัวยาว ขาแข็งแรง ตลอดจนมีสมรรถภาพการสืบพันธุ์ดี เหมาะสำหรับใช้ผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์ สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 รวมลักษณะที่ดีเด่นของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ โดยนำข้อดีด้านโครงสร้างขาแข็งแรงจาก สายพันธุ์แคนาดา และอัตราการเจริญเติบโตดี ไขมันบาง ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่งจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์
24 กันยายน 2555
7,927
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ปรับปรุงพันธุ์จากการรวมข้อดีของสองสายพันธุ์ คือ เยอรมันและไอร์แลนด์ สร้างและพัฒนาพันธุ์ให้เป็นสุกรสายแม่พันธุ์ที่รวม ข้อดีด้านอัตราการเจริญเติบโตดีใช้อาหารน้อยลำตัวยาว กล้ามเนื้อเด่นชัดและปริมาณเนื้อแดงมากจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์ส่วนโครงสร้าง ขาและความแข็งแรงของขามาจากสายพันธุ์เยอรมัน
24 กันยายน 2555
3,480
สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์
สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน เช่น โตเร็ว ซากดี มีปริมาณเนื้อแดงมาก และใช้อาหารในปริมาณที่น้อย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ปลอดจากยีนเครียด ทำให้ลดความสูญเสียของสุกรขุน สุกรดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ดังกล่าวผ่านกระบวนการรวมความสามารถที่ดีเหล่านี้ไว้ในสุกรตัวเดียวกัน โดยวิธีจัดระบบผสมพันธุ์ และทำการคัดเลือกจากผลการทดสอบพันธุ์ สำหรับยีนเครียดได้ทำการตรวจสอบยีนโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีและสม่ำเสมอไปสู่ลูกหลาน ทำได้โดยจัดระบบผสมพันธุ์ในการผลิตสุกรพันธุ์ดูร็อคสาย พันธุ์กรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มความเหมือนกันของยีน (homozygous)
24 กันยายน 2555
11,000
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pool) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถ ในการเจริญเติบโตที่ดีโครงร่างใหญ่และพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณ เนื้อแดงมากทำการคัดเลือกสุกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตาม วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องการ คือ เป็นสุกรที่มี สีขาวตลอดลำตัว หูตั้ง รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษบริเวณไหล่ สันหลังและสะโพกใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน
24 กันยายน 2555
5,467
พันธุ์สุกร
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ คือ -ประเภทมัน เป็นสุกรรูปร่างตัวสั้น อ้วนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตช้า เช่น สุกรพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย -ประเภทเนื้อ รูปร่างจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอน ไหล่และสะโพกใหญ่ เด่นชัด ลำตัวหนาและลึก ได้แก่ พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ เบอร์เชียร์ แฮมเชียร์ เป็นต้น -ประเภทเบคอน รูปร่างใหญ่ ลำตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันน้อย ความหนาและความลึกของลำตัวน้อยกว่าประเภทเนื้อ ได้แก่ พันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์ เป็นต้น
21 กุมภาพันธ์ 2556
26,038
การปรับปรุงพันธุ์สุกร
หลักในการปรับปรุงพันธุ์สุกรนั้นมี 2 ข้อดังนี้
21 กุมภาพันธ์ 2556
9,583
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×