สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
ปุ๋ยหมักรองพื้นหมูหลุม
จากการประสบการณ์ทำนา ของคุณลุงบุญทาน พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยได้คิดค้นและทดลองหลากหลายสูตร จนประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่สูตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2554
การเลี้ยงหมูป่า อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
หมูป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถใช้อาหารในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่ำ และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันความต้องการในการบริโภคเนื้อหมูมีค่อนข้างมาก แต่มีผู้เลี้ยงน้อยทำให้ผลผลิตเนื้อหมูป่ามีไม่เพียงพอ ดังนั้น ราคาเนื้อหมูป่าจึงสูงกว่าราคาเนื้อหมูปกติทั่วไป เกษตรกรจึงหันมาสนใจเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงหมูป่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อทดแทนหมูป่าตามธรรมชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2554
การทำหมูยอ
การนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้เสริมแถมยังเป็นการถนอมอาหารได้อีกด้วย
15 กุมภาพันธ์ 2554
การรักษาโรคท้องเสียของแพะ
ในการเลี้ยงแพะนั้น เกษตรกรหลายท่าน คงต้องเจอกับปัญหาแพะท้องเสีย ซึ่งวันนี้ คุณลุงจวน ช่างย้อม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แนะวิธีการดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคท้องเสียในแพะ มาบอกต่อพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงแพะด้วยกัน โดยมีวิธีการและรายละเอียดแบบง่าย ๆ ดังนี้
30 มีนาคม 2554
การเลี้ยงแพะแบบปล่อย
แพะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น เพราะแพะมีเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอื่นๆ อีกมาก
7 กรกฎาคม 2553
แพะสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ
แพะ จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการเลี้ยงแพะลงทุนน้อย เลี้ยง ราคาดี และผลผลิตเหมาะสมที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนเหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะเลี้ยงแพะโดยการปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และมีลงทุนในการเลี้ยงน้อยทำให้แพะโตช้า อ่อนแอต่อโรคและพยาธิ ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการตายสูง
13 สิงหาคม 2553
การรักษาโรคปากเท้าเปื่อยในแพะ
เมื่อพูดถึงโรคปากและเท้าเปื่อยเกษตรกรไทยมักเห็นเป็นเรื่องปกติและไม่ให้ความ สนใจและความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะสัตว์ป่วยเป็นโรคแล้วไม่ตายหรือถ้าตายก็ตายน้อยมากและก็เห็นว่าเป็นโรคที่ไม่ติดคน ซึ่งบางประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะได้ทำให้สถานภาพความปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
6 กันยายน 2553
รักษาแพะคอแข็ง
เกษตรกรที่เคยเลี้ยงแพะมาแล้วหรือเคยเห็นคนอื่นเลี้ยงแพะ จะรู้ว่าแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ต้องการการดูแลเอาใจใส่น้อย และกินอาหารได้หลายชนิด เช่น หญ้าพืชอาหารสัตว์และใบไม้ชนิดต่างๆ นอกจากนั้นการลงทุนในการเลี้ยงแพะยังต่ำ แต่ขายได้ราคาดี
10 กันยายน 2553
เลี้ยงแพะแบบชาวจันท์สร้างรายได้
คุณ ราชันย์ ฟาร์โร เกษตรกร อำเภอท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผู้ทำการเกษตร ด้านปศุสัตว์นั่นคือ การเลี้ยงแพะ เพื่อการจำหน่ายเนื้อ และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อซึ่งคุณราชันย์ได้ริเริ่มเลี้ยงแพะมา เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว
8 ตุลาคม 2553
การทำสบู่น้ำนมแพะ
เนื่องจากทางกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นั้นได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกในกลุ่มที่ได้เลี้ยงแพะนม ซึ่งมีปัญหาจากการขายนมแพะ เพราะนมแพะมีราคาค่อนข้างสูง และในพื้นที่ที่กลุ่มตั้งอยู่ อยู่ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมาก คนส่วนใหญ่ดื่มนมวัวมากกว่า จึงทำให้การขายนมแพะมีปัญหา ทางกลุ่มจึงได้คิดค้นการทำสบู่นมแพะ เนื่องจากนมแพะมีประโยชน์มากในด้านการบำรุงร่างกาย และบำรุงผิวพรรณ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและนมแพะยังมีผู้ผลิตน้อยมาก ทางกลุ่มคิดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการหารายได้เสริม จึงได้มีการผลิตนมแพะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
8 สูตรอาหารเลี้ยงแพะเนื้อ(แพะขุน)ประหยัดต้นทุน
แพะขุนหรือแพะเนื้อกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมในบ้านเรามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยมุสลิม ทั้งในแง่ของผู้บริโภคและผู้เลี้ยง มีราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มอยู่ที่ 80 - 120 บาท/กก.(ราคาขึ้นลงตามช่วงเวลา) โดยจะใช้ระยะเวลาในการขุนเลี้ยงดูประมาณ 4 เดือน หากผู้เลี้ยงมีความเข้าใจและให้แพะกินอาหารเสริมดีๆ จะทำน้ำหนักต่อตัวได้ประมาณ 25 - 27 กิโลกรัม เมื่อขายจะได้ราคาถึงตัวละ 2,000 - 3,000 บาท
13 กรกฎาคม 2560
4 สูตรเด็ด เพื่อความสำเร็จในการผลิตนมแพะคุณภาพ
แพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย กินอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหญ้า พืชตระกูลถั่ว หัวอาหาร และ ไม้พุ่มไม้ยืนต้นต่างๆ ตามนิสัยโดยธรรมชาติของแพะคือกินเก่ง สามารถกินใบไม้ตามพุ่มไม้ที่มีหนามได้ ทนทานต่อรสขม และมีนิสัยชอบกินใบไม้มากกว่าใบหญ้า ชอบเลือกกินอาหารที่อยู่สูงกว่าพื้นดิน ไม่ชอบกินอาหารชนิดเดียวเป็นเวลานานๆ และชอบกินหญ้าที่มีความสูงมากกว่า 10 นิ้ว การเลี้ยงแพะให้โตดีมีคุณภาพดี นอกจากการจัดการดูแลด้านสุขลักษณะอื่นๆ ต้องดีแล้ว สิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงแพะก็คือ เรื่องอาหาร เพราะแพะเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนในการสร้างเนื้อและนมสูง ดังนั้นอาหารที่นำมาให้แพะกินต้องเน้นโปรตีนเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คืออาหารจากถั่ว เช่น ใบกระถิน ผิวถั่วเหลือง กากเต้าหู้
11 สิงหาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×