ไม้ผล
(16 เรื่อง)
ทุเรียน
3 ตุลาคม 2555
6,346
16 พฤษภาคม 2556
8,951
25 มิถุนายน 2556
35,283
จากการตรวจสอบเอกสาร พบมีการรายงานชื่อพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย ถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เดียวกัน แต่เมื่อนำไปปลูกในแหล่งปลูกหรือสวนใหม่อาจมีการกำหนดชื่อพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และไม่เป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการได้เท่าที่ควร ต่อมาศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้นำหลักวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ มาใช้ในการจำแนกทุเรียนไทยอย่างเป็นระบบในระดับใต้ species โดยใช้ลักษณะ ของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผล ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามวภาพแวดล้อม สามารถจำแนกกลุ่มทุเรียนไทยเป็น 6 กลุ่ม คือ
4 ตุลาคม 2556
3,553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.19 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×