พืชไร่
(11 เรื่อง)
การปลูกมันเทศเสริมรายได้ในสวนมะพร้าว
การปลูกมันเทศรอบๆ ต้นมะพร้าวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินบริเวณต้นมะพร้าวอีกด้วย โดยวิธีขั้นตอนและวิธีการปลูกดังนี้
16 มีนาคม 2553
6,946
ข้าวเกรียบมันเทศ สูตรเด็ด อร่อยสำเร็จรูป กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบ้านบุเปือย
จากปัญหาผลผลิตมันเทศล้นตลาดจนราคาตกต่ำ จากเดิม กก.ละ 10-15 บาท ลดลงมาเพียง กก.ละ 1 บาท และเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการตลาด ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันคิดค้นหาแนวทางการแปรรูปมันเทศเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตขายได้ราคาตกต่ำ จนมาลงตัวที่ข้าวเกรียบมันเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
25 กุมภาพันธ์ 2557
18,082
การปลูกมันหวานหรือมันเหลืองญี่ปุ่น(Japanese Sweet)
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้คลุกคลีกับการปลูกมันเทศมานานประมาณ 4 ปี โดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น อาทิ มันเทศเนื้อสีส้มจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา, มันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองสด เนื้อเหนียว แน่น รสชาติหวาน หลายคนเรียกว่า “Japanese Sweet Potato” มันเทศเนื้อสีเหลืองจากญี่ปุ่นจัดเป็นมันเทศที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ ขายในซุปเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท ลักษณะของหัวมันจะเรียวยาวได้สัดส่วน ผิวเปลือกมีสีม่วงอมแดง ทางแผนกฟาร์ม ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองมาทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมา 2 รุ่น จนแน่ใจว่าปลูกได้ในบ้านเราและให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญมีคุณภาพและรสชาติไม่แตกต่างจากที่นำเข้าจากญี่ปุ่น
10 มิถุนายน 2553
48,402
การผลิตเอทานอลจากมันเทศ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าปริมาณน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดการนำเข้าปริมาณน้ำมัน เอทานอล หรือ เอทธิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่างหวาน หัวผักกาดหวาน มันฝรั่งและมันเทศ เป็นต้น สามารถนำเอทานอลที่ผลิตจากพืชดังกล่าวนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็น แก๊สโซฮอล์ หรือนำมาผสมกับน้ำมัน ดีเซล เป็น ดีโซฮอล์ ในต่างประเทศมีการผลิตเอทานอลจากพืชจนประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกาผลิตเอทานอลจากแป้งข้าวโพด ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล ส่วนประเทศไทยในขณะนี้มีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่พบว่าทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีปริมาณจำกัด เนื่องจากนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
23 ธันวาคม 2554
8,718
การปลูกมันเทศ
มันเทศ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยที่ปลูกเพื่อรับประทานส่วนหัว เป็นพืชผักประเภทข้ามปี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี พันธุ์ของมันเทศจะเป็นพันธุ์เนื้อสีม่วงเพราะว่าจะมีรสชาติดี อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
28 มกราคม 2556
37,458
มันเทศพันธุ์พิจิตร 1
วันที่รับรอง : 24 กรกฏาคม 2540 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
17 ตุลาคม 2555
3,940
การปลูกมันเทศคุ้มทุน คืนทุนภายใน 3 เดือน
การปลูกมันเทศสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือการเตรียมดินในการปลูกมันเทศให้ทางทีมงานฟังว่าการปลูกมันเทศนั้นจะต้องมีการเตรียมและการใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย และพื้นที่ในการปลูกต้องระบายน้ำได้ คือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว
8 มกราคม 2556
11,413
มันเทศ พืชใช้น้ำน้อย อายุปลูกสั้น สร้างรายได้หน้าแล้ง
คุณนงคราญ ดีโลนงาม เกษตรกรบ้านโดนสูง ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกมันเทศมาเป็นเวลา 2 ปีเศษ ในเนื้อที่ 10 ไร่ โดยนอกจากจะปลูกมันเทศแล้วยังปลูกมันสำปะหลังเสริมอีกด้วย โดยปกติจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ (ช่วงเดือนสิงหาคม) ช่วงที่ทีมงานเข้าไปเก็บข้อมูลคือเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณนงคราญปลูกมันเทศไว้เพียง 1 ไร่ เท่านั้น เพราะเป็นช่วงของการปลูกเพื่อเก็บรักษาพันธุ์ ไม่ได้ปลูกเพื่อเก็บหัวจำหน่าย โดยจะปลูกเพื่อจำหน่ายจริงๆ แบบอาศัยน้ำฝน ในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม
3 เมษายน 2557
85,956
กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว-มันเทศ ทดแทนแป้งสาลี
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนั้น ล้วนทำมาจากแป้งสาลี ทำให้ความต้องการแป้งสาลีสูงมากอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากแป้งสาลีต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียเงินตราในการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ฉะนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้ศึกษา วิจัยพืชที่มีศักยภาพสามารถผลิตเป็นแป้งขึ้นมาทดแทนแป้งสาลี
4 กุมภาพันธ์ 2557
2,894
มันเทศสีม่วง โอกินาว่า รสชาติดีมีชื่อเสียงระดับโลก
เป็นที่สังเกตว่า ในอดีตการบริโภคอาหารของประชากรโลกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของรสชาติและความอร่อยเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันหรือโปรตีนสูง แต่ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีประชากรเริ่มหันมาเน้นบริโภคอาหารสุขภาพกันมากขึ้น เน้นในเรื่องคุณค่าของอาหารและประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเป็นหลัก
30 มกราคม 2558
5,852
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×