พืชไร่
(308 เรื่อง)
ถั่วลิสง (Groundnut)
ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิงเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่าง ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บางส่วนนำไปสกัดน้ำมัน และกากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
5 สิงหาคม 2551
เพลี้ยไฟ (Thrips)
เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบ ตาดอก ดอก และยอดอ่อน ทำให้ใบหงิกงอ บิดเบี้ยว ใบแห้ง กรอบ มีลักษณะเหมือนไขติดอยู่เส้นกลางใบเป็นสีน้ำตาล ถ้าระบาดรุนแรงจะทำลายช่อดอก ทำให้ดอกร่วง ถ้าระบาดช่วงแล้งทำให้ยอดไหม้และตาย เป็นพาหะนำโรคยอดไหม้ และโรคใบจุดเหลือง
1 กันยายน 2551
เสี้ยนดิน (subterranean ant)
เสี้ยนดิน (subterranean ant) เป็นมดชนิดหนึ่งหรือชาวบ้านเรียกว่าแมงแดง เกษตรกรถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของถั่วลิสง อาศัยอยู่ในดิน ทำลายฝักถั่วลิสง โดยการเจาะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝัก หลังจากนั้นจะนำดินเข้าไปใส่ไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกทำลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเสี้ยนดินจะทำให้ผลผลิตลดลงมากจนไม่คุ้มทุนที่จะเก็บเกี่ยว
1 กันยายน 2551
หนอนด้วงปีกแข็ง (White grub)
หนอนของตัวด้วงปีกแข็ง อาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 25-40 ซม. มีการกระจายตัวอยู่กันเป็นกลุ่ม กัดกินรากของถั่วลิสง เป็นส่วนน้อยที่พบในแปลงถั่วลิสง
1 กันยายน 2551
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย (Cotton leafhopper หรือ Cotton jassids)
เพลี้ยจักจั่นทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายฝ้ายตั้งแต่เริ่มงอกจนกระทั่งเก็บผลผลิต โดยจะระบาดมากในช่วงต้นฤดูและเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน ๆ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบฝ้าย พร้อมกับปล่อยสารบางชนิดทำให้ขอบใบฝ้ายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ใบฝ้ายจะโค้งงอแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงและแดงในที่สุด ถ้าระบาดในขณะฝ้ายยังเล็กอยู่จะทำให้ต้นฝ้ายแห้งตายทันที แต่ถ้าระบาดในช่วงที่ฝ้ายโตแล้วจะทำให้ดอกและสมอร่วง
3 กันยายน 2551
การผลิตข้าวโพดหวาน(Sweet corn)
ข้าวโพดหวานเป็นพืชตระกูลหญ้า(Family Grammineae) จัดอยู่ใน Tribe Maydeae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays ข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกที่มีช่อดอกตัวผู้และตัวเมียแยกกัน แต่อยู่ภายในต้นเดียวกัน
28 กรกฎาคม 2551
การผลิตข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดฝักสดได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดคั่ว เป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้เวลาการผลิตสั้น ใช้สารเคมีน้อย ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวาน ทั้งเพื่อการบริโภคสดในประเทศ และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 และ 4 ของโลก ตามลำดับ
28 กรกฎาคม 2551
ข้าวโพดฝักอ่อน(baby corn)
ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชบริโภคสด สามารถปลูกได้ตลอดปี อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นจำเป็นต้องวางแผนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพ ควรติดต่อโรงงานหรือผู้รวบรวมผลผลิตไว้ล่วงหน้า ผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและตลาด
30 กรกฎาคม 2551
การปลูกข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่ มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง มีการเพาะปลูกและแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อน และเขตกึ่งร้อนของโลก อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 45 องศาเหนือ ถึง 45 องศาใต้ ข้าวฟ่างมีการเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างต่ำ ประมาณ 400-600 มิลลิเมตรต่อปี มีการเพาะปลูกกันมากใน แอฟริกา อินเดีย จีน แมกซิโก ไนจีเรีย ซูดาน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บางประเทศในยุโรปตอนใต้ และ ประเทศไทย แต่ประเทศที่ผลิตข้าวฟ่างมากที่สุดของโลก คือ สหรัฐอเมริกา ,งผลิตได้ 30 % ของผลผลิตทั่วโลก รองลงมา ได้แก่ อินเดีย และจีน ข้าวฟ่างเป็นที่รู้จักของคนไทยมาช้านาน เกือบทุกภาคจะเรียกกันว่า “ข้าวฟ่าง” มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่เรียกว่า “คอรวง” ข้าวฟ่างเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเมล็ดและลำต้น
4 สิงหาคม 2551
สมุนไพรแก้ท้องเสีย - ท้องผูก
ท้องเดินหรือท้องเสีย : คือ อาการที่มีการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียวสาเหตุอาจเกิดจากการกินอาหารรสจัด อารมณ์ เชื้อโรค สารพิษ ยาบางชนิด เป็นต้น อาการท้องผูก : คือ อาการที่ไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติ หรืออุจจาระแข็งถ่ายลำบาก สาเหตุอาจเกิดจากรับประทานอาหารที่มีเส้นใยน้อย ดื่มน้ำน้อย ชอบกลั้นอุจจาระ ขาดการออกำลังกาย โรคกังวล หรือริดสีดวงทวารหนัก
17 พฤศจิกายน 2551
ทานตะวัน(Sunflower)
ทานตะวันเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับเบญจมาศ คำฝอย ดาวเรือง เป็นพืชล้มลุกที่มีปลูกกันมากในเขตอบอุ่น การที่มีชื่อเรียกว่า "ทานตะวัน" เพราะลักษณะการหันของช่อดอกและใบจะหันไปทางทิศของดวงอาทิตย์ คือ หันไปทางทิศตะวันออกในตอนเช้า และทิศตะวันตกในตอนเย็น แต่การหันจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ หลังจากมีการผสมเกสรแล้วไปจนกระทั่งถึงช่วงดอกแก่ ซึ่งช่อดอกจะหันไปทิศตะวันออกเสมอ
4 สิงหาคม 2551
ปอแก้ว(Kenaf)
ปอแก้วเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมารัฐบาลได้กำหนดเป็นกฎหมายให้ปอ (ปอแก้วและปอกระเจา) เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อส่งเป็นสินค้าออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ผลิตได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 3 แสนตันและมอบให้กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในด้านการค้นคว้าและวิจัยในปีเดียวกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เส้นใยปอกกระเจามีราคาสูง เนื่องจากการผลิตประสบปัญหามาก ประเทศต่างๆ จึงได้คิดค้นหาเส้นใยจากพืชอื่นๆ เพื่อใช้แทนปอกระเจา ในที่สุดได้ค้นพบปอแก้วซึ่งให้ผลผลิตและคุณภาพของเส้นใยใกล้เคียงกับปอกระเจา ปอแก้วส่วนใหญ่ผลิตในประเทศอินเดีย บราซิล บังคลาเทศ และปากีสถาน ในอินเดียการปลูกปอแก้วส่วนใหญ่ปลูกในเมืองไฮเดอราบัดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมัดราส และตอนเหนือของรัฐบิฮาร์ ส่วนประเทศอื่นซึ่งผลิตปอแก้วเพื่อใช้เส้นใยในการอุตสาหกรรมปั่นและทอ ได้แก่ แมนจูเรีย เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียตนาม และประเทศไทย
6 พฤศจิกายน 2551
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.44 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×