พืชไร่
(309 เรื่อง)
ปัญหาการระบาดของวัชพืชในพื้นที่เกษตรของไทย มีผลกระทบต่อการลดอัตราการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากวัชพืชมีการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ไปแก่งแย่งธาตุอาหาร น้ำ และแสงแดด โดยจะระบดบังต้นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ การแก้ไขปัญหาของวัชพืชมนพื้นที่เพาะปลูกนั้น ได้มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชมากเกินความจำเป็น และส่งผลเสียหายเป็นอย่างมากต่อการทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน คือ สารเร่ง พด.5 สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่ผลิตได้จะสามารถนำไปทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้และลดปัญหามลพิษที่ทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ และสิ่งมีชีวิต
25 มิถุนายน 2555
6 สิงหาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
29.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.09 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-28°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×