พืชไร่
(308 เรื่อง)
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ KUSL 20004 และ พันธุ์เชียงใหม่ 5 ในปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ทำประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถึงปี 2551
23 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams ซึ่งมีลำต้นแข็งแรง จำนวนฝักต่อต้นมาก กับพันธุ์ สจ.4 ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคราสนิมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และคัดเลือกได้สายพันธุ์ 7508-50-10 หรือพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งจากการปลูกศึกษาประเมินผลผลิต จนถึงปี 2529 ปารกฏว่าให้ผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และทนทานต่อ โรคราสนิม
23 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต มีความต้านทานโรคที่สำคัญและมีคุณภาพสูง จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
25 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต และมีความต้านทานโรคที่สำคัญ จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
25 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ถั่วเหลืองจากตลาดนิคมพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตสูงในสภาพการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์พันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2529-2545
25 พฤศจิกายน 2554
หนอนม้วนใบ (Cotton leaf roller)
หนอนม้วนใบทำลายฝ้ายในกลางฤดู เมื่อฝ้ายโตเต็มที่โดยกัดกินใบฝ้าย หากระบาดมาก ๆ จะกระทบต่อการเจริญเติบโตของดอกและสมอ ดอกร่วง สมอไม่เจริญเต็มที่
7 ธันวาคม 2555
หนอนคืบกินใบฝ้าย(Cotton semi looper)
หนอนคืบจะระบาดกัดกินใบฝ้ายในระยะฝ้ายอายุประมาณ 80 วัน จนเป็นรูพรุนเห็นได้ชัด ถ้าระบาดมาก ๆ จะทำความเสียหายทั้งผลผลิต คุณภาพเส้นใยและเมล็ด เช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ
7 ธันวาคม 2555
หนอนกระทู้ฝ้าย (Cotton leafwarm)
หนอนกระทู้ฝ้ายมักจะกัดกินใบ ดอกและสมอฝ้าย โดยสามารถกัดกินผิวและเจาะกินเนื้อในสมอด้วย รอยแผลที่สมอมักเหวอะหวะแตกต่างจากลักษณะที่ถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายทำลาย
7 ธันวาคม 2555
การปลูกเดือย
เดือยเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกเดือยส่วนใหญ่จะอยู่บนเนินเขา และที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความ ลาดเอียงตั้งแต่ 3 - 45 องศา อำเภอที่ปลูกเดือยมากและปลูกต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ได้แก่ อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองตามลำดับ ผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 85 - 90 จะส่งไปขายยังต่างประเทศ โดยตลาดที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ผลผลิตที่เหลือจะบริโภคภายในประเทศ ในแต่ละปี เดือยสามารถทำรายได้ เข้าจังหวัดเลยประมาณ 120 - 250 ล้านบาท สำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยคือ จีน และเวียดนาม เพื่อที่ จะรักษาตลาดเดือยในต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตเดือยที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดต้องการ และ สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
1 ธันวาคม 2554
การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
การปลูกถั่วลิสงให้มีคุณภาพดี ในมาตรฐาน(GAP) เป็นวิธีการผลิตที่ปลอดจากสารอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นพิษต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากการปนเปื้อน คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
4 กุมภาพันธ์ 2556
การผลิตเอทานอลจากมันเทศ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าปริมาณน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดการนำเข้าปริมาณน้ำมัน เอทานอล หรือ เอทธิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่างหวาน หัวผักกาดหวาน มันฝรั่งและมันเทศ เป็นต้น สามารถนำเอทานอลที่ผลิตจากพืชดังกล่าวนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็น แก๊สโซฮอล์ หรือนำมาผสมกับน้ำมัน ดีเซล เป็น ดีโซฮอล์ ในต่างประเทศมีการผลิตเอทานอลจากพืชจนประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกาผลิตเอทานอลจากแป้งข้าวโพด ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล ส่วนประเทศไทยในขณะนี้มีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่พบว่าทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีปริมาณจำกัด เนื่องจากนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
23 ธันวาคม 2554
เต้าฮวย
เต้าฮวยเป็นเมนูสุขภาพที่มีการใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลัก โดยการทำเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ในน้ำร้อนขิง ผสมน้ำตาล ทานร้อนๆ กับปาท่องโก๋กรุบกรอบตัวเล็กๆ ที่ให้ทั้งพลังงานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการทำเต้าฮวยนั้นแทบจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากไปกว่าขั้นตอนการทำน้ำถั่วเหลืองให้แข็งตัวเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ซึ่งมีกรรมวิธีการทำตามสูตรของศุนย์วิจัยพืชไร่ จงเชียงใหม่ ดังนี้
30 เมษายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.44 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×