(8,098 เรื่อง)
สาเหตุและการแพร่โรค : โรครินเดอร์เปสต์เกิดจากเชื้อไวรัส (family Paramyxoviridae, genus Morbilivirus) มีระยะฟักตัว 3-15 วันสามารถมีชีวิตในเนื้อเยื่อที่เย็นหรือแช่แข็งได้นาน ทำเกิดโรคในโค กระบือ และสัตว์ป่าหลายชนิด (เช่น กระบืออัฟริกัน, eland, kudu, wilde-beest, antelopes หลายชนิด, bushpigs, warthog และ ยีราฟ เป็นต้น) รวมทั้งแพะแกะ ในอูฐแทบไม่พบโรคนี้ สุกรเอเชียอาจติดโรคง่ายกว่าสุกรอัฟริกาและสุกรยุโรป มีอัตราการเกิดโรคสูงและหากเป็นสเตรนที่รุนแรงอัตราการตายสูงแต่จะไม่แน่นอน สำหรับสเตรนที่ไม่รุนแรง การสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือมีการสัมผัสโดยอ้อมอย่างใกล้ชิดทำให้ติดโรคโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือเพศ เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุท่อทางเดินหายใจ (ส่วนบนหรือล่าง) ไวรัสจะถูกปล่อยออกมาในน้ำตา น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระของสัตว์ป่วยก่อนมีไข้ 1-2 วัน พบเชื้อในเลือดและเนื้อเยื่อก่อนที่สัตว์จะแสดงอาการและไม่พบสภาวะการเป็นพาหะสำหรับโรคนี้ซึ่งไม่มีวิธีการรักษา แต่มีการป้องกันด้วยวัคซินเชื้อเป็น (attenuated strain) ผลิตจาก cell culture ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ความคุ้มโรคถึง 5 ปีหรือตลอดชีวิต แต่ควรทำการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีภูมิคุ้มต่อโรคนี้ ในบางประเทศใช้วัคซีนรวมของโรค rinderpest และ contagious bovine pleuropneumonia vaccine
22 ตุลาคม 2555
3,430
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณอาภรณ์ ทองบุญยัง ประธานกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านม่วงงาม ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่เกษตรกรจำเป็นต้องดูแลรักษาให้มีอายุอย่างน้อย 25-30 ปี จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกษตรกรจะต้องประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในระยะใดระยะหนึ่งของการทำสวนยาง โรคยางพาราที่เกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกส่วนของต้นยางแม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่หลายชนิด และพันธุ์ยางที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะอ่อนแอต่อโรคที่สำคัญแต่ความรุนแรงและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามธรรมชาติของต้นยางซึ่งมีสภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือจำกัดโรคยางพาราที่ระบาด ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งสามารถจำแนกตามส่วนต่างๆของต้นยางที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย ได้แก่ โรคใบ โรคกิ่งก้านและลำต้น และโรคราก ดังนั้นถ้าเกษตรกรหลี่กเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีโรคเหล่านี้ลดลงแน่นอน จึงแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาง และป้องกันโรคหน้ายางตายนึ่ง มีวิธีการทำดังนี้
22 ตุลาคม 2555
15,877
22 ตุลาคม 2555
19,428
22 ตุลาคม 2555
19,374
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×