เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ตัวอย่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย...
10 กรกฏาคม 2562
2,891
1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand - ACT)
นอกจากสัญลักษณ์ ACT-IFOAM Accredited แล้ว มกท. ยังมีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เฉพาะ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของ มกท. เป็นตรารับรองด้วยนะ
.
2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกอช. ได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2555 และถือเป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย
.
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) ครอบคลุมเฉพาะในเรื่องการผลิตพืช สัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ การจัดการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และปัจจัยการผลิต
.
4.องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของเกษตรกร ผู้บริโภค นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
.
5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช.) การรับรองเฉพาะกลุ่มที่ใช้ตรวจรับรองผู้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ ในสังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่านั้น
.
6. มาตรฐานอินทรีย์ ชมรมอินทรีย์เกาะพะงัน
เป็นระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง (Participatory Guarantee System - PGS) ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเกาะพะงัน
.
7. มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe อันนี้พอจะคุ้นตาอยู่บ้าง ที่จะครอบคลุมตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยว แปรรูป การรักษาคุณภาพให้ดีที่สุด ก่อนถึงมือผู้บริโภค
.
8. มาตรฐานเกษตรอินทีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน โดยผ่านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่จะสามารถเฝ้าติดตามสมาชิกได้ทุกขั้นตอนก่อนการรับรอง
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
21-26°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×