ข้อมูลเกษตร
เคล็ดลับในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
จากการเป็นแม่บ้านกว่า 15 ปีที่อยากมีอาชีพเสริมคุณสุพรรณี ศิริสวัสดิ์ (เก๋)ได้เสาะหาอาชีพเสริมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั่นคือการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เมื่อทำการเลี้ยงพัฒนาหาความรู้จนประสบความสำเร็จกลายมาเป็นผู้เพาะเลี้ยงลูกกุ้งส่งฟาร์มใหญ่ เป็นที่รู้จักในวงการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ที่รู้จักกันในนาม "กุ้งก้ามแดง นนทบุรี"
2017-08-23
5
| < | >
เกษตรกรต้นแบบ
คุณภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2552
คุณธณัส รัตนแสงศรี
กูรูภาคกลาง
คุณอรชัน พันธ์วิไล
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
ทำนาปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
22 สิงหาคม 2560
22
สัปปะรดสี ไม้ประดับดีๆที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายๆ
17 สิงหาคม 2560
83
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ข้าวเปลือกเหนียว
ข้าวเปลือกเหนียว กข6 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
8,000.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
8,500.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
8,800.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,400.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,500.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ลูก
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
0.80
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
มะพร้าว
มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ลูก
เพิ่ม/ลด
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.00
 0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
17.00
 0.00
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.40
 0.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
4.80
 0.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.30
 0.00
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
1.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
กล้วย
กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.60
 0.00
ป.มานะพืชผล
จ.อุทัยธานี
6.80
 0.00
ร้านกรวิทย์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80
 0.00
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
7.00
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
7.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ดาวเรือง
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.20
 0.00
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
1.20
 0.20
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.20
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.80
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
54.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
55.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
61.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ปลา
ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
20.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไผ่
ไผ่ (Bamboo) เป็นพืชที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาช้านาน มีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอาหารการกินและเป็นไม้ใช้สอยหลากหลาย ทั้งยังเป็นพืชที่สร้างความอัศจรรย์ใจได้แบบไม่คาดคิด จากประโยชน์รอบทิศและลักษณะนิสัยของความเป็นไผ่ พืชที่หลายประเทศ โดยเฉพาะในเขตอาเซียนรู้จักกันดี ซึ่งต่อไปนี้เป็นแง่มุมที่น่ารู้เกี่ยวกับไผ่อ่านต่อ>
16 สิงหาคม 2560
176
วิธีการตรวจสอบดินในแปลงปลูกว่ามีอินทรีย์วัตถุหรือไม่
ดินที่มีอินทรียวัตถุจะมีสีดำคล้ำ มีคุณสมบัติอุ้มน้ำและละลายน้ำได้ดี เมื่อใช้มือจับดูจะมีความรู้สึกเย็น มีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบดินในแปลงปลูกได้ว่า มีอินทรียวัตถุหรือไม่ด้วยวิธีการดังนี้ อ่านต่อ>
21 สิงหาคม 2560
26
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-33°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×