เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
น้ำหมักสมุนไพร..สูตรเดียวครบทุกรส..ฤทธิ์เผ็ดร้อน-เบื่อเมา เอาอยู่ทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช
30 มีนาคม 2561
11,968
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.ชัยนาท เพื่อพบปะกับคุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการทำสูตรน้ำหมักสมุนไพร และ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการ IPM จึงคิดค้นการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ สูตรต่างๆ จนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสูตรฝังโคนไม้ผล บังคับให้ไม้ผลออกผลผลิตนอกฤดูได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ในปี 2545
 

นอกจากนี้ คุณสมเดช สง่าแสง ยังได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งเครือข่ายและจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตำบลชอนสารเดช มีสมาชิกร่วมกลุ่มจำนวน 90 คน รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการผลิต ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรจุดสาธิตและถ่ายทอดการทำน้ำหมักชีวภาพ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชอนสารเดชโดยผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการเกษตรจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แนะนำสูตรน้ำหมักสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช ที่เข้ามาทำลายพืชผัก พืชสวน พืชไร่ ที่ได้ทำการปลูกไว้ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์มีฤทธิ์เผ็ดร้อน-เบื่อเมาไว้ใช้ในการฉีดพ่นควบคุม-ป้องกัน-กำจัดโรคศัตรูพืชชนิดต่างๆ ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้สูตรหัวเชื้อ : สมุนไพรฤทธิ์เผ็ดร้อน-เบื่อเมา ใช้ฉีดพ่นควบคุม-ป้องกัน-กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ชนิดต่างๆ

1.เถาบอระเพ็ดแก่

2.ใบชะพลูแก่

3.ลูกยี่โถสด

4.ลูกยอ หรือ ใบยอสด

5.ใบแก่หรือเมล็ดสะเดาแก่

6.กระชายทั้งเหง้า

7.กระเทียมไทย


ต้นส้มเช้า : ภาพประกอบจาก Internet

8.ต้นส้มเช้า

9.หัวกลอย

10.หางไหลขาวแดง

11.รากหนอนตายหยาก

12.ลูกมะกรูดแก่

13.พริกสดสุก

14.หัวขมิ้นชัน

15.ใบแก่ดาวเรือง

16.ใบสาบเสือทั้งต้น

17.ยาสูบ

18.ใบน้อยหน่าแก่

19.ตะไคร้หอมทั้งต้น

20.ใบยูคาลิปตัสแก่

ลูกยี่โถ : ภาพประกอบจาก Internet


++ วิธีการทำ ++

นำสมุนไพรทุกชนิดในปริมาณเท่าๆ กัน มาสับหยาบหรือบดให้ละเอียดแล้วนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปใส่ภาชนะเทน้ำใส่พอท่วม หมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ก็สามารถเริ่มนำมาใช้เจือจางก่อนทำการฉีดพ่นพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล พืชไร่ นาข้าว พืชสวนประดับ และ พืชอื่นๆ ได้++ การเจือจางก่อนนำไปใช้ ++

1.น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

2.เหล้าขาว 40 ดีกรี จำนวน 1 ขวดใหญ่

3.หัวน้ำส้มสายชู 5% จำนวน 1 ขวดใหญ่

4.กากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม

5.น้ำหมักสูตรหัวเชื้อ(จากวิธีการทำข้างต้น) จำนวน 100 ซีซี

วิธีการทำ :นำส่วนผสมทั้งหมด มาผสมแล้วคนให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่เตรียมได้ไปใช้ในอัตรา 20- 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 100 - 150 ซีซี ต่อน้ำ 100 ลิตร
-------------------------------------------

++ คำแนะนำเพิ่มเติม ++

**สามารถปรับใช้ความเข้มข้นของสารที่เตรียมได้ตามความเหมาะสมต่อพื้นที่ และ สถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ในขณะนั้นๆ** หากต้องการฉีดพ่นเพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าทำลายของแมลง ให้ฉีดพ่นในช่วงเย็นในอัตราความเข้มข้นตามสูตรตั้งต้น(20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)** แต่ถ้าต้องการกำจัดหรือลดจำนวนประชากรแมลงศัตรูพืชหรือการระบาดของโรคพืช ให้เพิ่มความเข้มข้นของสารดังกล่าว ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยสามารถเทียบคำนวณ ดังนี้
ตัวอย่างการคำนวณหาความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ต้องการใช้ : คิดแบบนักวิชาการ

1. ให้นำค่าตั้งต้นจากสูตรแนะนำมาตั้งเป็นโจทย์ เช่น มีการแนะนำไว้ว่าให้ใช้น้ำ 20 ลิตร ต่อ สารตั้งต้น 30 ซีซี

2. ทำการคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นดังกล่าว ที่จะนำมาเจือจาง ในปริมาตรน้ำที่ต้องการใช้มากขึ้นสำหรับผสมในถังเครื่องพ่น หรือ พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ เช่น ถ้าต้องการใช้น้ำเจือจางในอัตรา 200 ลิตร จะต้องใช้สารตั้งต้นมาผสมในอัตราเท่าไหร่ ? ซึ่งเป็นค่าที่ต้องหา เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อพืชปลูก หากมีการใช้ในอัตราที่เข้มข้นสูงเกินไป เช่น ใบไหม้แห้ง ต้นเหี่ยว ไม่โต ฯลฯ เป็นต้น

ก็จะได้โจทย์ว่า : หากใช้น้ำที่สูตรแนะนำให้ใช้ในการเจือจางสารตั้งต้น อัตรา 20 ลิตร ต้องใช้สารตั้งต้น 30 ซีซี แต่ถ้าต้องการใช้น้ำเจือจางสารตั้งต้น อัตรา 200 ลิตร จะต้องใช้สารตั้งต้นกี่ซีซี ** ไม่ต้องไม่แปลงหน่วยลิตร/ซีซีให้วุ่นวาย (http://th.wikipedia.org/wiki/ลูกบาศก์เมตร-ซีซี.) ให้จับคูณไขว้แล้วกดเครื่องคิดเลขได้เลย ดังนี้

น้ำที่สูตรแนะนำไว้ 20 ลิตร X สารตั้งต้นที่สูตรแนะนำ 30 ซีซี
หารด้วยน้ำที่ต้องการใช้ อัตรา 200 ลิตร X ก็จะได้สารตั้งต้นที่ต้องใช้ = 300 ซีซี

-------------------------------------

** หรือจะคิดให้ง่ายแบบนอกตำราวิชาการ ซึ่งไร้กรอบ แต่มีทิศทางและอนาคต **

ก็ให้นำ น้ำที่ต้องการใช้ 200 ลิตร มาตั้ง แล้วหารด้วยน้ำที่สูตรแนะนำคือ 20 ลิตร เพื่อเทียบเป็นสัดส่วน เพื่อหาค่าของสารตั้งต้นที่ต้องใช้ผสมในน้ำ 200 ลิตร

จะได้น้ำที่ต้องการใช้ 200 ลิตร = 10 ส่วน X สารตั้งต้นที่แนะนำ 30 ซีซี.
ดังนั้น ในน้ำที่ต้องการใช้ 200 ลิตร = จะใช้สารตั้งต้น 300 ซีซี


จบปิ้ง !!

เรียบเรียงโดย : มินยดา อนุกานนท์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมเดช สง่าแสง หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-35°C
เชียงใหม่
19-33°C
นครราชสีมา
17-35°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×