เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปลูกให้ดี...ปลูกให้ได้(เงิน)...เข้าข่ายที่ดินเกษตร?
03 พฤษภาคม 2563
3,173
อย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังไปในคราวก่อนว่า ภาษีที่ดินฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยเฉพาะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร อัตราภาษีของที่ดินประเภทนี้จึงต่ำที่สุดในบรรดาภาษีที่ดินทั้งหมด และที่สำคัญคือ เจ้าของที่ดินไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกร หรือ ลงทะเบียนเกษตรกร แค่เพียงนำที่ดินมาทำเกษตรกรรมตามเงื่อนไขก็นับเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรได้แล้ว ดังนั้นผู้มีที่ดินว่างเปล่าหลายท่านจึงหาช่องทางทำให้ที่ดินของตนนั้นเป็น "ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม" ให้ได้
หนทางแรกที่ (ดูเหมือน) จะง่ายและรวดเร็วที่สุดคือ การปล่อยที่ดินให้เกษตรกรตัวจริงเช่าทำเกษตร ซึ่งภาครัฐก็จะลงมาตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่า ใช้ทำเกษตรจริงหรือไม่ ถ้าปล่อยเช่า แล้วเกษตรกรทำให้เห็นจริง บวกกับเจ้าของที่ดินเป็น "บุคคลธรรมดา" และมีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านแรก แต่หากเจ้าของที่ดินเป็น นิติบุคคล จะไม่มีการยกเว้นภาษี พูดง่ายๆคือ โดนเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก และที่สำคัญคือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นผู้เสียภาษี ไม่ใช่ผู้เช่านะ
แต่ข้อควรระวังสำหรับการปล่อยที่ดินให้เกษตรกรเช่าทำนาที่ทางกระทรวงมหาดไทยเตือนมา ก็คือ ตอนเลิกให้เช่า หรือตอนไล่ที่นั้นมีกฎหมายระบุอยู่ว่า เจ้าของที่ไม่สามารถขับไล่ผู้เช่าได้ทันที แต่ต้องรอให้เกษตรกร "เก็บเกี่ยวผลผลิต" ให้แล้วเสร็จเสียก่อน ไม่ใช่นึกอยากจะไล่ก็ไล่ได้เลย
แล้วถ้าเจ้าของที่ดินจะขอเป็น "เกษตรกรมือใหม่" แปลงที่ดินว่างเปล่าให้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หนทางก็ไม่ง่าย ย้ำ!ไม่ง่าย เหมือนการ ปักหน่อกล้วยสัก 1 แถว หรือปลูกผักปลอดสารพิษสัก 1 แปลง เพราะหลักการเบื้องต้นคือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ สำนักงานเขตเทศบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ต้องเป็นผู้ประเมินและพิจารณาที่ดินตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสม โดยยึดตามระเบียบปฏิบัติพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตร กล่าวคือ

จำนวนต้นไม้ที่ปลูกให้พิจารณาตามขนาดของต้นไม้พุ่มไม้ เช่น กล้วยต้องปลูก 200 ต้นต่อพื้นที่ 1ไร่หรือต้องกระจายเต็มพื้นที่ มีระยะห่างอย่างเหมาะสม หรือมังคุดให้ปลูก 16 ต้นต่อ 1 ไร่เพราะมีขนาดพุ่มค่อนข้างกว้าง เป็นต้น นอกจากไม้ผลและพืชไร่แล้ว ในแปลงเกษตรกรรม สามารถทำปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไร่นาสวนผสมได้อีกด้วย*รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีในท้องที่ของท่าน*
นอกจากนี้ ภาครัฐยังกำหนด "หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม" ดังนี้

ข้อ 1 นิยามคำว่า "ประกอบการเกษตร" ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงการประมงและการทอผ้า หรือดูเพิ่มเติมจาก "หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562" ซึ่งกล่าวไว้ว่า "ประกอบการเกษตร" คือ การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ พื้นฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นฐาน การทำนาเกลือสมุทร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม โดยขึ้นทะเบียนตามที่เพาะปลูกหรือเลี้ยงจริงตามเกณฑ์ขั้นต่ำของเนื้อที่และจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง

ข้อ 2 รวมช่วงเวลาประกอบการเกษตร และ พักการเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน
ข้อ 3 รวมพื้นที่ต่อเนื่อง
ข้อ 4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมตามข้อ 1
ข้อ 5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกจากข้อ 4ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561


ในส่วนของความหนาแน่นของพืชต่อหน่วยพื้นที่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ ในขณะสำรวจ หากมีพืชบางส่วนล้มตาย โดยพืชที่เหลือมีจานวนไม่ต่ำกว่า 2ใน 3ให้ถือว่าที่ดินดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้เรียกว่า การจะปลอมตัวเป็นเกษตรกร เพื่อตบตาภาครัฐนั้นไม่ง่าย เพราะฉะนั้นหากมีที่ดินว่างเปล่าและอยากทำเกษตร ทั้งเพื่อความยั่งยืน ความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงลดภาระเรื่องภาษีที่ดินไปแบบครบ จบในตอนเดียว ก็ต้องเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพดินและ ความต้องการของตลาด เรียกง่ายๆว่า ภาษีก็เสียน้อยลง แถมยังได้เงินจากผลผลิตที่เกิดขึ้นในการใช้ที่ดินไปเพื่อเกษตรกรรมด้วย
**สนใจเปลี่ยนที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร ติดต่อทีม Fulfield โทร 094-312-9966 **


"Fulfield เปลี่ยนที่ดินรกร้าง สร้างมูลค่า ลดอัตราภาษี"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ :
https://www.sanook.com/money/718211/
https://www.prachachat.net/property/news-392476
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858648
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1714010
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ https://www.reic.or.th/News/RealEstate/441315
เอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×