เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชมโมเดลต้นแบบ "ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ"
09 ธันวาคม 2562
2,645
เกษตรยุคใหม่ ในยุคดิจิทัล ต้องใช้ความแม่นยำสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากยิ่งขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ที่สำคัญลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และเกษตรกรบริหารจัดการรายได้ได้อย่างยั่งยืน
นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อย่าง สยามคูโบต้า นำมาพัฒนาและสร้างพื้นที่ต้นแบบ จากประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืช โดยการนำวิธีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ เนรมิตเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ "KUBOTA Farm" ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ด้วยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ อบรม และทดลองใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตน โดยครอบคลุมตั้งแต่ เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน (Soil Sensor) สถานีวัดอากาศ (Weather Station) ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน (Fruit Selector) เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลจากการใช้งานจริง พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานวัตกรรมทางการเกษตร ให้กับผู้ที่สนใจ โดยภายในฟาร์มจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชผักต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 9 โซน ดังนี้

1. โซนให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร
พื้นที่แนะนำรูปแบบการเพาะปลูกพืชและการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรแต่ละราย
2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา
แสดงรูปแบบการทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชั่นปลอดนาหว่าน ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติด้วย GNSS การใช้โดรนบำรุงรักษาแปลงนา การใช้แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวและการบริหารเครื่องจักรด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ
3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่
แสดงรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกขนาด 10 ? 15 ไร่ ให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี และเกิดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างคุ้มค่า
4. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่
แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยและข้าวโพด แบบเกษตรไม่เผา การแก้ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังเน่าเสีย และการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก
5. โซนก่อสร้าง
นำเสนอรูปแบบการใช้งานรถขุดคูโบต้าที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบมืออาชีพ
6. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน
โซนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ นำเสนอรูปแบบการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า
7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร
วิจัยและพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตรคูโบต้า
8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร
พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรครบวงจรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดทักษะและนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
9. โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า
พื้นที่สำหรับทดลองใช้ และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด.คอม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×