เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
10 คนปลูกรุ่นใหม่...ใส่ใจคนกิน
"เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ปี 2562
25 พฤศจิกายน 2562
1,993
ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเฟ้นท์หาเกษตรกรวิถีอินทรีย์ จากทั่วประเทศ ในโครงการ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค ภายใต้แนวคิด "เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร" ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 ของการจัดโครงการดี ๆ เพื่อเกษตรกรไทย ทำให้ในแต่ละปี เราจะมีคนต้นแบบ มีคนคุณภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สำหรับปีนี้ปี 2562 มีเกษตรกรจากทั่วประเทศกว่า 200 คนที่ให้ความสนใจและสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ และมีเพียง 10 ท่าน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน
ซึ่งผลการตัดสิน เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 สรุปผลดังนี้

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายปรีชา หงอกสิมมา จ.ขอนแก่น
เกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนา ยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่า พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารต้นไม้ จัดสรรพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แบรนด์ "วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น"

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายโกสินธุ์ สุวรรณภักดี จ.มหาสารคาม
จาก "ภักดีฟาร์ม" เกษตรกรหนุ่ม ที่คิดค้น ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างกล้วยตากที่แสนจะธรรมดา ให้กลายเป็นกล้วยตากเสียบตอก เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมส่งเสริม สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ด้วยการนำวัสดุพื้นบ้านมาใช้

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางกล้วย ดวงคำ จ.ยโสธร
ผู้นำกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านเชียงเพ็ง ซึ่งถือเป็นข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ภายใต้แบรนด์ "ข้าวอินทรีย์บ้านเชียงเพ็ง" พร้อมตั้งเป้าหมายให้กับอาชีพเกษตรกร ด้วยการจะผลักดันให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดอินทรีย์ 100 %
-รางวัลเกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน ดังนี้

ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว จ.อุตรดิตถ์ จากความกล้าที่จะเปลี่ยน และคิดทำในสิ่งที่ท้าทายอย่าง "เกษตรอินทรีย์" พิสูจน์จนค้นพบความสุขที่แท้จริง อยู่ในฟาร์มที่ชื่อว่า "บ้านนอกสบายดี"

ดวงตา กระสินธุ์ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง มุ่งพัฒนาต้นทางของอาหารคุณภาพอย่าง "เมล็ดพันธุ์" อินทรีย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ "s2s Farm Hub"
ธนกัญพัชร ทิ้งโคตร จ.เลย เกษตรกรสาวร่างเล็กที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ เจ้าของ "ไร่ธารธรรม" ที่ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงเป็ดไข่อารมณ์ดี และแปรรูปสร้างมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบ

สุภาวดี ทับทิม จ.เพชรบุรี ผู้ทำเกษตรวิถีอินทรีย์ ด้วยการพลิกพื้นที่ดินดาน ให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดภัย สู่มือผู้บริโภค...ผักสด ปลอดภัยไร้สารเคมี ต้อง "ไร่สวรรค์บนดิน"
คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ จ.เชียงใหม่ มุ่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยมองในเรื่องของความเป็นธรรม และเห็นว่าผลิตภัณฑ์อินทรีย์นั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้และเกษตรกรต้องอยู่ได้ ภายใต้แบรนด์ "อุ้มฮุ่ม โฮมสเตย์"

ดารารัตน์ นิยมรัตนา จ.ตราด ผู้หวงแหนผืนแผ่นดินเกิด มุ่งอนุรักษ์ให้แผ่นดินบรรพบุรุษยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการยึดมั่นในการทำเกษดรวิถีอินทรีย์ "บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง" และหวังอยากจะให้จังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยแหล่งสำคัญของประเทศ
นิชาภา สุวรรณนาค จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของฟาร์มเห็ดอินทรีย์ "Pranburi Mushroom Farm" พร้อมกับแปรรูปเพิ่มมูลค่าเห็ดหลินจือแคปซูล ที่มีสรรพคุณดูแลสุขภาพ และมุ่งผลักดันให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 10 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ทั้งระบบ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ตั้งแต่ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึงปลายน้ำอย่างผู้บริโภค ทั้ง 10 ท่าน คือความภาคภูมิใจ คือพลังสำคัญของคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้การเกษตรของไทย ก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไปในอนาคต....
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×