เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ฤดูแล้ง!!! เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไรให้รอด
01 เมษายน 2562
1,839
บอกได้คำเดียวว่า เป็นปีที่ร้อนและแล้งมากเวอร์... ขนาดน้ำแข็งยอดเขาเอเวอเรสท์ยังละลาย แล้วเราจะไปเหลืออะไร ต้องบอกเลยว่าหน้าร้อน หน้าแล้งนี้ มนุษย์ธรรมดา ๆ อย่างเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ และยิ่งเกษตรกรที่ต้องดูแลผลผลิตทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้ ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความลำบากให้อย่างหนักหน่วง ไหนจะเสี่ยงต่อผลผลิตที่อาจจะเสียหายจากอากาศที่ร้อนจนเกินไป ไหนจะเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และมีความเสี่ยงว่าปริมาณน้ำนั้นจะลดลง แล้วเราจะดูแลอย่างไรให้สัตว์เหล่านั้นอยู่พ้นหน้าแล้งนี้ไปได้
 
ในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนจัด ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ จากสภาวะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรมประมงจึงได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2562 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

โดยมีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือไว้ 3 ระยะ คือ
1.การเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัยแล้ง
2.การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัยแล้ง
3.การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยแล้ง พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่
กรมประมงแนะแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแบ่งแนวทางการปฏิบัติไว้ 2 ประเภท

การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรปฏิบัติดังนี้
1. หากจำเป็นต้องทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหน้าแล้ง ควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรง
จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้
2. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคันบ่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ และจัดทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง
3. จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม
4. ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
5. เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ดีมีคุณภาพ และลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย
6. จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง
7. หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบหาสาเหตุและแก้ไขทันที กรณีมีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
8. ควรวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง โดยทำการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลี้ยงแทน เพื่อเตรียมเลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป
การเลี้ยงในกระชัง ควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรเลือกแหล่งน้ำที่ตั้งกระชังซึ่งมีระดับลึกเพียงพอ จัดวางกระชังให้เหมาะสม ไม่หนาแน่นจนเกินไป โดยกระชังควรสูงจากพื้นน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้สะดวกตลอดเวลา
2. ควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
3. เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ดีมีคุณภาพ และลดปริมาณให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย
4. เพิ่มความสนใจหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และสังเกตอาการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงทีกรณีเกิดอาการผิดปกติจะได้แก้ไข รักษาได้ทันท่วงที
5. ควรทำความสะอาดกระชังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดตะกอนและเศษอาหาร ซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังช่วยให้กระแสน้ำไหลผ่านกระชังได้ดี ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพสัตว์น้ำ
6. จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในกระชัง
7. เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ปลาในกระชัง โดยการติดตั้งเครื่องพ่นน้ำลงในกระชังเลี้ยงปลา หรือเดินท่อเติมอากาศให้กับปลาที่เลี้ยงในกระชังโดยตรง
8. ควรมีการวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง โดยทำความสะอาดและซ่อมแซมกระชัง เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

เกษตรกรควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด /สัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ทุกแห่งทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0-2562-0600 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
18-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×