เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ภัณฑารักษ์ แก้วพลี
ผู้พลิกผืนแผ่นดินด้วยชีวิต สร้างแนวคิดวิถีเกษตรชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งที่เรามักจะสังเกตเห็นได้ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร นั่นคือแววตาที่มุ่งมั่น แน่วแน่และอดทน แต่ก็แฝงไปด้วยความเป็นมิตร ความจริงใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้กับผู้คนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นเกษตรกรหนุ่มท่านหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเด็กวัดธรรมดาๆ คนหนึ่ง ซึ่งแทบจะไม่มีต้นทุนทางด้านวัตถุเลย มีเพียงต้นทุนชีวิตที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด นั่นก็คือ ความขยัน อดทน รู้จักประหยัดอดออม และอ่อนน้อมถ่อมตนมาตั้งแต่เด็กๆ และด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอก จึงซึมซับและมีความชื่นชอบในวิถีชีวิตของความเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่จำความได้ มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและสั่งสมประสบการณ์ด้านการเกษตรเรื่อยมา จนประสบความสำเร็จ พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งพิงของคนในชุมชนอีกมากมาย ซึ่งบุคคลที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นก็คือ นายภัณฑารักษ์ แก้วพลี หรือพี่รักษ์ เกษตรกรคนเก่งวัย 40 ปี แห่งไร่แสนสุข ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พลิกผืนแผ่นดินด้วยชีวิต สร้างแนวคิดวิถีเกษตรชุมชนเข้มแข็ง
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
12-25°C
นครราชสีมา
13-27°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×