กูรู 4 ภาค
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
จำเนียร กาญจนพรหม
เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
นางจำเนียร กาญจนพรหม เป็นบุคคลที่กำเนิดในครอบครัวเกษตรกร จ.ตรัง ซึ่งมีอาชีพปลูกยางพารา จำนวน 6 ไร่ เป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ป้าจำเนียรมีโอกาสศึกษาจนจบปริญญาตรี จบมาแล้วก็ได้สืบทอดอาชีพของครอบครัว ต่อมาปี 2538 มองเห็นอาชีพเสริม เนื่องจากระหว่างต้นยางมีพื้นที่ว่าง จึงคิดที่จะนำสัตว์มาเลี้ยง โดยเริ่มเลี้ยงหมูก่อน ต่อมาก็เลี้ยงวัว ควาย สุกร เป็ด ไก่ ห่าน แพะ และปลา รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริเวณบ้าน โดยมีเป้าหมายหลักให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข การทำอาชีพเสริมของครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เป้าหมายสูงสุดอยากเห็นทายาทเกษตรกร จากบุตรของตนเองสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมสืบไป ทางครอบครัวจึงสร้างกิจกรรมเสริม โดยเริ่มต้นจากตนเองทำให้ลูกดู ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เป็นการปลูกฝังให้บุตรมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรม จนลูกชายสองคนมีใจรักและสิบสานด้านการเกษตรต่อ ป้าจำเนียรและครอบครัวใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย
อนันต์ ศิรินุพงศ์
ประยุกต์ใช้แพทำนา ลดต้นทุนแบบยั้งยืน
สหัส อ่อนทอง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้หลักความพอเพียง
จรูญ ประดับการ
ปราชญ์ปาล์มน้ำมันแห่งบ้านทุ่งคา
อนุวัฒน์ สุขศรี
ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์พอเพียง เคียงข้างชุมชน
บุญมี ชูแสง
ผู้รอบรู้ด้านสมุนไพรไทย ใช้รักษาแพะ
สังวาล พิมลรัตน์
ปราชญ์เดินดิน หญิงแกร่งแห่งบ้านพะงุ้น
อุไร จันจำปา
ปราชญ์เกษตรผู้เปลี่ยนชีวิตด้วยข้าวอินทรีย์
สุกิจ กิตติชนม์ธวัช
ผู้เชี่ยวชาญวิถีแพะ
ธีระชัย เจ๊ะหลี
เกษตรกรต้นแบบเลี้ยงโคด้วยใจและจิตอาสา