เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ชาติชาย เหลืองเจริญ
เกษตรกรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก
มหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านจำรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่สนใจในเรื่องของการทำการเกษตรหลายพันคนต่อปี มุ่งเน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบครบวงจร โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ นอกจากจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรต่าง ๆ ให้เลือกศึกษามากมาย ยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์พาเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบชาวสวน ชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น บริการอาหารปลอดสารพิษ ของฝากและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตภายในชุมชน ผลิตโดยคนในชุมชน และจำหน่ายโดยคนในชุมชน คุณชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอกเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ได้ยึดแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
ระพี ช้างนะ
ชาวนาผู้สานฝันจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เหลี่ยง แสงรัตน์
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิถีธรรมชาติ
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
ชาวนาวิถีดั้งเดิมผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ "ข้าวหอมแม่พญาทองดำ"
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
24-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×