เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ชัช อินทฤิทธิ์
เลี้ยงกบแบบเข้าใจ สร้างรายได้มั่นคง
ด้วยสภาพแวดล้อมรอบ ๆ พื้นที่เกษตรได้เปลี่ยนแปลงไป จากการมุ่งใช้สารเคมีจำนวนมาก ส่งผลให้กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้คนในชนบท ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว บางพื้นที่ถึงกับสุญพันธุ์ไปแล้วก็มี ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งยังมีราคาดี ทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้น โดยเฉพาะ “กบ” ที่เนื้อมีรสชาติดี และสามารถเลี้ยงได้ไม่ยากนัก
อ๋า พรมไธสง
จากตังเกขี้เมาสู่ชาวนาต้นแบบ
ชาติชาย เหลืองเจริญ
เกษตรกรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก
ระพี ช้างนะ
ชาวนาผู้สานฝันจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เหลี่ยง แสงรัตน์
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิถีธรรมชาติ
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
ชาวนาวิถีดั้งเดิมผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ "ข้าวหอมแม่พญาทองดำ"
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×