กูรู 4 ภาค
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
อ๋า พรมไธสง
จากตังเกขี้เมาสู่ชาวนาต้นแบบ
"ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ" คำกล่าวที่ติดหูมาอย่างช้านาน เพราะนอกจากคนไทยจะกินข้าวเป็นอาหารหลักแล้ว ประเทศไทยยังส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้ข้าวถือเป็นพืชที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการจะเป็นชาวนาได้นั้นอันดับแรกคือต้องขยันและอดทน เนื่องจากชาวนาเป็นอาชีพที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน งานที่ทำค่อนข้างหนักต้องทนแดดทนฝน การทำนาข้าวให้ได้ผลดีนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือ เรื่องของน้ำ หลายพื้นที่น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาข้าว บางแห่งทำได้เฉพาะนาปีซึ่งปลูกข้าวได้ปีละครั้ง จึงจำเป็นต้องหาอาชีพเสริมในช่วงที่ไม่ได้ทำนา เพื่อให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว แต่ชาวนาก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญไม่แพ้อาชีพอื่นใด และจะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับประเทศไทย นายอ๋า พรมไธสง เกษตรกรชาวนาอีกท่านหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับอาชีพการทำนาข้าว โดยหันเหและพลิกผันจากหนุ่มตังเกมาทำการเกษตรแบบวิถีพอเพียงจนประสบความสำเร็จ พื้นที่ปลูกข้าวของตนเองได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่น ๆ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำนาแบบไม่พึ่งสารเคมี
ชาติชาย เหลืองเจริญ
เกษตรกรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก
ระพี ช้างนะ
ชาวนาผู้สานฝันจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เหลี่ยง แสงรัตน์
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิถีธรรมชาติ
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
ชาวนาวิถีดั้งเดิมผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ "ข้าวหอมแม่พญาทองดำ"