กูรู 4 ภาค
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ระพี ช้างนะ
ชาวนาผู้สานฝันจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เพราะบรรพบุรุษสร้างขุมทรัพย์ไว้ให้ เราเป็นลูกหลานต้องสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันผมเป็นรุ่นที่ 4 คุณระพี ช้างนะ เจ้าของที่นา 63 ไร่ เดิมมี 33 ไร่ ซื้อเพิ่มอีก 30 ไร่ แห่งบ้านไร่อ้อย หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เล่าไปด้วยสีหน้าแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพทำนาของตนเอง ทำนาด้วยแรงกายและแรงใจ ซึ่งมีผู้ชี้แนะและแนะนำความรู้ในการทำนามาจนถึงทุกวันนี้ และภูมิใจมากที่สุดก็คือ มีแม่ที่คอยเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา คุณระพีปลูกพืชได้ทุกอย่างหลังจากว่างเว้นจากการทำนา ไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ มะเขือพวง ดอกดาวเรือง กะเพรา โหระพา และพืชอีกหลายๆอย่าง ในลักษณะเกษตรผสมผสาน ไม่ใช่การปลูกข้าวอย่างเดียว รวมๆแล้วสร้างรายได้ให้เขาหลักแสน หลักล้าน จากผืนนาแห่งนี้
เหลี่ยง แสงรัตน์
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิถีธรรมชาติ
ชาติชาย เหลืองเจริญ
เกษตรกรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านเกษตรแบบครบวงจร
อ๋า พรมไธสง
จากตังเกขี้เมาสู่ชาวนาต้นแบบ
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
ชาวนาวิถีดั้งเดิมผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ "ข้าวหอมแม่พญาทองดำ"
  • 1