เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
บุญยง สาระ
ปราชญ์ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เป็นยา
"ครูบุญยง" หรือ “คุณพ่อบุญยง” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกนายบุญยง สาระ ชาวนาวัย 71 ปี แห่งบ้านปลาค้าว ม.1 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเดิมทีพื้นที่ตำบลปลาค้าวเป็นดินทรายจัด ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เป็นนาน้ำฝนที่ต้องอาศัยน้ำตามฤดูกาลและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การทำนาได้ผลผลิตไม่ดี เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่สูง จนส่งผลทำให้ต้นทุนในการทำนาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังทำให้ดินแข็งกระด้าง ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งการใช้สารเคมีจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ส่งผลเสียต่อสุขภาพของชาวนา สารเคมีสะสมในร่างกายจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยเบียดเบียนได้ง่าย คำว่า “จะปลูกข้าวให้เป็นยา จะทำนาให้คนห่างโรค” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการทำนาของคุณพ่อบุญยงซึ่งอาจจะช่วยให้พี่น้องชาวนาหลุดพ้นจากภัยดังกล่าวได้ การเติมความชอบธรรมใส่ลงไปในข้าวที่ปลูกและการทำนาให้เป็นเนื้อนาบุญ จึงเปรียบเสมือนการทำนาให้ได้บุญในคราเดียวกัน ซึ่งข้าวที่ผลิตได้จะกลายมาเป็นยาที่ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ไพศาล ผาจันดา
เกษตรกรผู้พลิกผืนนาข้าวให้มีค่า
สังเวียน สิงห์สิทธิ์
ต้นแบบคนเลี้ยงโคนมแห่งเมืองดอกลำดวน
สมคิด กร่ามะเริง
เกษตรกรผู้ไม่ยอมท้อต่อความลำบาก
เกรียงไกร ไทยอ่อน
ไผ่หวานหนองโดนเศรษฐกิจเงินล้าน
ประไพ หมายสุข
สาวโรงงานกับการผันตัวเป็นปราญช์เกษตร
บุญส่วน แก้วไพฑูรย์
ผู้ผลิตมะม่วงส่งออกแห่งดินแดนอีสาน
ดวงเด่น ลีรัตนปัญญา
ต้นแบบผู้ผลิตและก่อตั้งศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ชุมชน แห่งแรกของไทย
ทับทิม ฉายประดิษฐ์
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้คุณภาพดี ต้นกำเนิดอาชีพที่ยั่งยืน
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
26-38°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
28-32°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×