เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
บุญส่วน แก้วไพฑูรย์
ผู้ผลิตมะม่วงส่งออกแห่งดินแดนอีสาน
คุณบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรวัย 53 ปี เจ้าของ “ไร่มะม่วงสวนอุดม” บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นเกษตรกรชาวนา ปลูกข้าว ทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองแซง มีสภาพเป็นลูกคลื่น มีความลาดชัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในฤดูแล้ง การทำนาปลูกข้าวโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการปลูกข้าวไร่เพื่อการยังชีพ ส่วนการปลูกมันสำปะหลังถึงแม้จะได้ผลผลิตดี แต่ก็ต้องมีความเสี่ยงต่อราคาที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความแน่นอน การปลูกอ้อยก็ต้องใช้ระยะเวลานานข้ามปี จึงจะสามารถนำไปจำหน่ายได้ คุณบุญส่วนจึงมีแนวคิดที่อยากจะหันไปทำอาชีพการเกษตรอื่นๆเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้หมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปี
ดวงเด่น ลีรัตนปัญญา
ต้นแบบผู้ผลิตและก่อตั้งศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ชุมชน แห่งแรกของไทย
ทับทิม ฉายประดิษฐ์
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้คุณภาพดี ต้นกำเนิดอาชีพที่ยั่งยืน
สุเทพ ศิริมูล
เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเมืองดอกบัว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-27°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×