คลิปเกษตร
คุณทศพล สุวะจันทร์ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนทุเรียนปลอดสารพิษ "สวนทศพล" ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเลือกการตัดแต่งดอกทุเรียนในระยะที่เป็นกระดุมหรือลักษณะดอกเหมือนหัวกำไล ให้เกษตรกรใช้ไม้ยาวๆ ใช้เคียว หรือกรรไกร เลือกสอยหรือตัดเอาดอกทุเรียนที่เกิดบริเวณปลายกิ่งขนาดเล็กทิ้งไป ให้เหลือไว้เฉพาะดอกที่อยู่ติดกับโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกิ่งทุเรียนหักโค่นภายหลักจากทุเรียนติดผลแล้ว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการแย่งอาหารของดอกทุเรียนในกิ่งที่สมบูรณ์ได้ดี และภายหลังจากที่ทุเรียนเริ่มติดผลแล้วก็ให้คัดเลือกเอาผลที่สมบูรณ์ไว้ แล้วเด็ดเอาผลทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงไม่สวยงามทิ้งไป เหลือไว้ประมาณ 80-100 ผล/ต้น จะได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวยงาม ผลมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด
25 มีนาคม 2559
2,520
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การเก็บเกี่ยวผลทะลายปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มที่ผิดวิธีจะส่งผลกระทบให้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรสุกช้าลง มีทะลายเล็กลง อายุการเก็บเกี่ยวลดลง ซึ่งในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มทุกครั้งเกษตรกรต้องเก็บทางปาล์มใต้ทะลาย อย่างน้อย2ทางเพื่อเป็นทางรองทะลายและทางรับน้ำไว้เป็นทางหล่อเลี้ยงอาหารและช่วยให้ต้นปาล์มคอใหญ่ต้นอ้วนสมบูรณ์ขึ้น ถ้าไม่มีทางใต้ทะลายรองรับไว้ ผลเสียคือทะลายด้านล่างก็ดึงแหล่งอาหารจากทางด้านบนทำให้ทะลายด้านบนก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันโดยปกติอายุการเก็บเกี่ยวของปาล์มน้ำมันจะมีอายุอยู่ที่25ปีแต่ถ้าเก็บเกี่ยวผิดวิธีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่8ปีด้วยคำยืนยันจากอาจารย์จรูญ ประดับการ
18 มีนาคม 2559
1,941
การขยายพันธุ์มะนาวมีหลากหลายวิธี เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ต้นทุนและเวลาในการออกรากแตกต่างกัน อาจารย์ปฐวินท์ บำรุงรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ แนะนำการชำกิ่งมะนาวด้วยวิธีควบแน่น ซึ่งเป็นการควบคุมความชื้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จำลองสภาพให้เหมือนกับโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และใช้วัสดุเพาะชำโดยไม่ใช้ดิน คือ แกลบดิบ แกลบเผา ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ และทราย การเพาะชำด้วยวิธีนี้นอกจากจะไม่ยุ่งยาก ประหยัด และยังเป็นการเร่งรากกิ่งชำให้ออกเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการปกติอีกด้วย
16 มีนาคม 2559
2,994
คุณสมชัย พามาดาน เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาบ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบ้านเสาเล้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอนมีแหล่งน้ำค่อนข้างน้อย เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่ ใช้น้ำน้อย และใช้ระยะเวลาในการปลูกที่สั้น คุณสมชัย จึงได้ให้คำแนะนำในการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยเริ่มจาก ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก ให้ไถ่ยกร่อง สูงประมาณ 20 ซม. ระยะห่างแต่ละร่อง ประมาณ 70 - 80 ซม. รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก แล้วใช้รถไถ่แบบเดินตามไถ่กลบ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหยดลงแปลงที่เตรียมไว้ จากนั้นรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เมื่อต้นข้าวโพดอายุประมาณ 30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นอีกครั้ง และใส่ปุ๋ยอีกครั้งช่วงที่ต้นข้าวโพดกำลังออกดอก การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะใช้เวลาปลูกประมาณ 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตอัตราเฉลี่ย 1ตัน ต่อ1ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร
7 มีนาคม 2559
2,210
นายชิต ขวัญคำ เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปลูกมะนาว ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลา 9 ปี และพัฒนาศูนย์เรียนรู้มาโดยตลอด มีฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น ฐานธนาคารต้นไม้ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ และมีคณะต่างๆ หลากหลายอาชีพมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี สำหรับการปลูกมะนาวนั้น การปลูกมะนาวทั่วไปต้องใช้ดินและรดน้ำอยู่ตลอด จึงคิดหาวิธี จนได้มาปลูกมะนาวในน้ำแทนดิน ซึ่งมีข้อดีสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย และมีผลผลิตทั้งปี ต้นละประมาณ 200 ลูก การปลูกก็ไม่ยากสามารถทำได้และประหยัดต้นทุนอีกด้วย
1 มีนาคม 2559
2,986
นายอดุลย์ โคลนพันธุ์ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานบนพื้นที่ 7 ไร่ โดยคุณอดุลย์ได้ให้คำแนะนำการปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการเตรียมดินด้วยปุ๋ยหมักมูลไก่ ปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่ง ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง การให้ปุ๋ยจะใช้สูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการเตรียมดินอัตรา 10 กก./ต้น โดยโรยรอบๆทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ 3-4 ครั้ง/ปี และบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยปล่อยไปกับระบบการให้น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันหนอนแมลงวันทองเจาะผลคุณอดุลย์จะห่อผลฝรั่งด้วยถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ฝรั่งติดผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วไปจนกระทั่งเก็บผลผลิต และนำผลผลิตที่เสียหายจากหนอนเจาะผลกลับไปหมุนเวียนผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่วนเพลี้ยแป้งที่มักจะระบาดในช่วงฤดูแล้งจะใช้วิธีการเปิดน้ำสปริงเกอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำการขับไล่แทนการใช้สารเคมี ฝรั่งกิมจูจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เฉลี่ย 2-3 ผล/กก. มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและมีความกรอบตามธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของตลาด
16 กุมภาพันธ์ 2559
6,879
คุณทองอินทร์ ภูมิช่อ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงาม จ.กาฬสินธุ์ เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ ยินดีเผยแพร่ข้อมูลสูตรดินปลูกมะละกอเพื่อต้านทานโรค ตามภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้รับทราบ โดยการเพาะขยยพันธุ์มะละกอใหเ้เจริญเติบโตได้ดีนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การบำรุงต้นพันธุ์ หรือ เบี้ยมะละกอให้แข็งแรง ตั้งแต่เล็ก ซึ่งศูนย์ฯคุณทองอินทร์ มีสูตรเฉพาะ หัวใจสำคัญเลยก็คือ ดินปลูกนั่นเอง ให้ใช้ดินจอมปลวก 5 ส่วน + ดินโคลนหนอง 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกรอกถุงเพาะ นำเมล็ดพันธุ์มะละกอที่คัดแล้วมาทำการปลูกตามปกติ ประโยชน์ของดินสูตรนี้คือ 1.ดินจอมปลวกเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะน้ำลายปลวกที่ย่อยสลายเศษไม้สะสมกันมาอย่างยาวนานนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดินนี้ร่วนซุย รากของมะละกอสามารถชอนไชหาอาหารกินได้อย่างสมบูรณ์และมีธาตุอาหารครบตรงตามความต้องการของมะละกอซึ่งเป็นพืชมียางที่ชอบดินแบบนี้ 2.ดินโคลนหนองที่นำมาผสมเป็นดินที่มีการสะสมของธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในน้ำแล้วตกตะกอนลงดินเมื่อนำมาผสมกับดินจอมปลวกในการปลูกมะละกอได้ดี
8 มกราคม 2559
3,241
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
3,912
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
3,735
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×