คลิปเกษตร
การปลูกข้าวในปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อและปัจจุบันเกษตรกรส่วนให้หันมาทำนาโยน วันนี้เกษตรกรคนเก่งจากบ้านโคกฟันโปง จะมาสาธิตการโยนข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่และพันธุ์สุโขทัย2 โดยมีเทคนิคดังนี้ การวางแผนงาน 1.เตรียมเพาะกล้า ด้วยการกำหนดวัน เริ่ม20 กรกฏาคมของทุกปี ระยะเวลา13-14วัน 2.ในระหว่าง13-14วัน ให้ทำการเตรียมแปลงนา 3.เมื่อต้นข้าวมีความสูงประมาณ 1 คืบ จะเป็นระยะที่ข้าวมีการแตกรากได้ดี จึงเป็นช่วงที่เหมาะในการโยนกล้า เทคนิคการโยนกล้า 1.การเตรียมนาก่อนการโยนกล้านั้น ดินต้องพอดีอย่าให้เป็นดินโคลนมากเกินไป เพราะเมื่อโยนกล้าจะล้มตั้งตัวไม่ดี 2.การโยนนั้นต้องระยะใกล้ ความกว้างของแปลงนาควรอยู่ที่ 3เมตรxความยาวของแปลงนา 3.หลักวิธีในการโยน ดินดีให้โยนห่าง ดินไม่ได้ให้โยนถี่
21 มกราคม 2558
2,453
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
นายทวี ประสานพันธ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ปี พ.ศ. 2557 อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี และเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 1,323.25 กก./ไร่ ในระดับประเทศ นายทวี เป็นเกษตรกรอีก 1 ท่านที่ทำนาด้วยต้นทุนต่ำ อีกทั้งผลผลิตที่ได้ยังสามารถทำกำไรสูงสุดด้วยหลักการ 3 ลด 2 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ และ 2 รักษา ดังนี้ - 3 ลด ได้แก่ : ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงลดค่าจ้างแรงงาน - 2 เพิ่ม ได้แก่ :เพิ่มผลผลิตด้วยการทำนาแบบอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าด้วยการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปรรูปผลผลิต - 2 ปฏิบัติ ได้แก่ : การจัดทำบัญชีครัวเรือน และปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - 2 รักษา ได้แก่ : รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย
21 มกราคม 2558
6,626
การคัดพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ คือการคัดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการเพาะเมล็ดแบบวางรวงทีละรวง เพื่อให้ได้ต้นข้าวสำหรับทำพันธุ์ ซึ่งการคัดเลือกพันธุ์ข้าวด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ดี เนื่องจากต้นและรวงข้าวที่ได้มาจากการปลูกต้นข้าว 1 ต้นที่งอกมาจาก 1 เมล็ดในขั้นตอนวางรวง และปลูกโดยให้ 1 แถวต่อ 1 รวงให้สุดแถว แยกปลูกเพียงทีละ 1 ต้น เป็นแถวๆ ห้ามนำต้นข้าวจากในรวงเดียวกันไปปลูกแถวอื่น ให้ปลูกเฉพาะในแถวเดียวกันเท่านั้น จากนั้นดูแลตามปกติจนกระทั่งข้าวออกรวง และให้สังเกตว่าข้าวแถวใดไม่ตรงตามลักษณะพันธุ์ คือมีลักษณะพันธุ์อื่น ไม่สมบูรณ์ ให้ตัดออกให้หมดทั้งแถว ถ้าข้าวแถวใดตรงตามลักษณะพันธุ์ที่ต้องการให้เก็บเกี่ยวทั้งหมดแถว ไว้ทำพันธุ์ต่อไป วิธีการที่พิถีพิถันโดยคุณหวัน เรืองตื้อ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ข้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน และปัจจุบันเป็นเจ้าของข้าวสายพันธุ์หวัน1และหวัน 2
21 มกราคม 2558
4,070
21 มกราคม 2558
2,138
21 มกราคม 2558
4,277
โรงเรียนชาวนาจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี52 บ้านนาเจริญ ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ เป็นประธานเครือข่ายฯได้ให้คำแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การทำนา ปลูกผัก ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์ และที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้หลักในการจัดระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ ทำให้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน หรือ 1 ฤดูกาลทำนา เกษตรกรจะมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาท จากการจำหน่ายปลา กบ กุ้ง หอย เป็ดและไข่เป็ด ผักสวนครัว ไม้ผล และข้าวบางส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
21 มกราคม 2558
10,397
คุณจุรีรัตน์ หวลถนอม เกษตรกรชาว หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด อ.ตราด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าแบบประหยัดพื้นที่และได้ผล เพียงหากระบะที่เป็นหลุมลึกประมาณ 1-2 ซม.(มีจำหน่ายที่ร้านค้าเกษตรทั่วไป) นำดินที่เตรียมไว้มาใส่กระบะ จากนั้นนำเมล็ดข้าวที่เลือกแล้วหลุมละ 1 เมล็ด กดลงในหลุมกระบะ บนเนื้อที่ที่เตรียมไว้ ประมาณ 16-17 วัน ต้นกล้าจะงอกขึ้นมา และสังเกตุถ้าต้นกล้างอกไปสูงประมาณ 5-7นิ้ว ให้เตรียมโยนลงในนาโยนได้ทันที เทคนิคการโยนนั้น คือ ต้องใช้กำมือกำต้นกล้าแบบคว่ำจากนั้นให้หงายมือที่กำต้นกล้าโยนไปให้ไกลที่สุดและตวัดให้สูงกว่าศรีษะ บนแปลงนาที่เตรียมไว้ ห้ามคว่ำมือโยนเด็ดขาด สาเหตุที่ต้องหงายมือเพื่อโยนต้นกล้านั้นเพื่อให้ต้นกล้ากระจายไม่เกาะกันเป็นกระจุก ต้นกล้าจะยืนต้นและระยะห่างจะพอดีซึ่งจะแตกกอดีโดยอัตโนมัติ เมื่อต้นกล้ามีระยะห่างเหมาะสมการดูดซึมอาหารจึงดี ผลผลิตของเมล็ดข้าวจึงได้มากและมีคุณภาพสูงด้วย
21 มกราคม 2558
2,597
คลิปเกษตรแนะนำ
ข้าวในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกและรับประทานมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ ดังนั้นถ้าอยากได้สายพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพก่อนที่จะนำลงไปปลูกในแปลงนาจริงต้องมีการคัดสายพันธุ์ก่อน เพื่อให้ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมด วันนี้มีวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่จากแปลงคัดเมล็ดพันธุ์ เป็นวิธีการของ คุณชินวุฒิ ปิดทองคำ เกษตรกร Young Smart Farmer ของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เกษตรทั่วไปสามารถทำได้ นั่นคือการสังเกตุว่าต้นไหนหรือกอไหนที่ไม่เหมือนกับกออื่นให้ตัดทิ้ง เช่น สูงกว่า เตี้ยกว่า ออกรวงก่อน ออกรวงทีหลังฯลฯ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com
21 มกราคม 2558
2,537
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×