คลิปเกษตร
คุณลุงสมทรง แสงตะวัน ปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ต้นแบบการดูงานเรื่องการปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยคุณลุงได้แนะนำเทคนิคการเพิ่มความหวานของส้มโอได้ด้วยวิธีง่าย จากขี้แดดนาเกลือ โดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมวิจัยของกลุ่มชาวบ้านนาเกลือ และผ่านการรับรองจาก สกว.แล้ว ซึ่งพบว่าขี้แดดนาเกลือมีธาตุอาหารหลัก คือธาตุโปรแทสเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความหวาน ให้นำมาใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มของต้นส้มโอ ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 วัน ในอัตราส่วนประมาณ 2-3 กก./ต้น/รุ่น หลังจากนั้นให้ลดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ จะทำให้ต้นเจริญเติบโตดี มีรสชาดหวาน น่ารับประทาน
21 มกราคม 2558
2,532
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย การบำรุงดินมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีบำรุงดินวันนี้ คุณสมพงษ์ อ้นชาวนา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการการปรับปรุงดินโดยการทำแม่ปุ๋ยอินทรีย์จากจอมปลวกเพื่อบำรุงดินในไร่นา หรือการทำหัวเชื้อจอมปลวก ซึ่งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย เพราะในการบำรุงดินนั้นถือเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการเตรียมดินก่อนหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว และเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูกับต้นข้าวอีกด้วย
21 มกราคม 2558
4,617
คุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกแบบอินทรีย์ ที่บ้านก่อฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า ปัญหาโรครากปมพริกเกิดจากไส้เดือนฝอยไปดูดกินน้ำเลี้ยงในระบบรากพริกจนเกิดเป็นปุ่มปมทำให้พริกไม่เจริญเติบโตแล้วตายไปในที่สุด และเนื่องจากพริกเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนฝอย ถ้าเกษตรกรปลูกพริกอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักดินก็ยิ่งจะทำให้ไส้เดือนฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คุณวิเชียรแนะนำให้เกษตรกรปลูกปอเทืองสลับกับการปลูกพริกแล้วทำการไถกลบในช่วงออกดอก เนื่องจากปอเทืองไม่ใช่พืชอาหารจึงสามารถลดปริมาณของไส้เดือนฝอยได้อย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างถาวรภายในระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งปอเทืองยังเป็นพืชปุ๋ยสดบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
21 มกราคม 2558
3,149
การทำปุ๋ยหมักบนแปลงผักหรือแปลงดอกไม้ วิธีการนี้จะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนอย่างมากให้กับเกษตรกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ทำการยกร่องของแปลงผักและแปลงดอกไม้ตามของขนาดของพื้นที่การเกษตร 2.เอาจอบโกยดินขึ้นทั้ง 2 ฝั่งให้เหลือร่องกลางเอาไว้ นำเศษวัชพืช อาทิ หญ้า ใบไม้ มาไส่ไว้ตรงกลาง ราดหรือรดด้วยปุ๋ยน้ำหมักรดบนกองหญ้าให้ชุ่ม แล้วใช้จอบเกลี่ยดินทั้ง 2 ฝั่งทับเศษวัชพืชที่เราวางเอาไว้ ทิ้งไว้ 20-25 วัน ให้ทำการรดน้ำวันเว้นวัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเร็ว เมื่อครบกำหนดก็ใช้จอบเขี่ยแปลงให้เสมอ แล้วจึงทำการปลูกผักหรือดอกไม้ได้ตามปกติ
21 มกราคม 2558
2,781
ด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเกษตรกรมักประสบกับปัญหาเรื่องของเชื้อราที่เข้ามาระบาดในแปลงนาเป็นวงกว้างส่งผลเสียต่อเรื่องการออกผลผลิตในขั้นต่อไป ดังนั้น "น้ำหมักจานด่วนกำจัดเชื้อราในนาข้าว" สามารถนำไปช่วยยับยั้งการระบาดของเชื้อราไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้างได้ โดยการใช้วัตถุดิบที่มีรสชาดฝาด(หมาก เปลือกมังคุด) 1/2 กก. กระเทียม 1/2 กก.แอลกอฮอล์ 2 ขวด(หรือใส่พอท่วมวัตถุดิบ) หมักไว้เพียงแค่ 24 ชม.ก็สามารถนำเอาฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อรา อัตรส่วนในการใช้ 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน (ถ้าหากฝนตกหลังการฉีดพ่นไปแล้ว 1 วัน เราสามารถไปฉีดพ่นซ้ำเพิ่มเติมได้)
21 มกราคม 2558
2,954
คลิปเกษตรแนะนำ
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×