ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
วันที่จัดงาน : 15 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดงาน : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

08 ตุลาคม 2562
504

กำหนดการ
08.30-09.00 : ลงทะเบียน

09.00-10.30 : ศาสตร์พระราชา กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์
นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
นักวิชาการ ศมส.

10.30-10.45 : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 : ประสบการณ์การใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

อ.วาที ทรัพย์สิน
คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ดำเนินรายการโดย
นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
นักวิชาการ ศมส.

12.00-13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 : เยี่ยมชมบูท ชมการสาธิต และปรึกษาปัญหาการทำธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5

14.00-14.30 : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
การแสดงดนตรีชาติพันธุ์น้อมรำลึกพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

14.30-16.00 : Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก
ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์)
ปกาเกอญอ แบรนด์
ต้นแบบองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ดำเนินรายการโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิชาการ ศมส.

- กิจกรรมสาธิตการทำอาหารมุสลิม โดย บ้านบางอ้อ เขตบางพลัด
- สาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
- กาแฟดริป โดย ปกากญอ แบรนด์
- ทอผ้ากะเหรี่ยง โดย บ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน
- ให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
- ให้คำปรึกษาในการทำแผนธุรกิจด้วยทุนวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
- ดร. จุมพฏ กาญจนกำธร (ดร เฉิน) ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5

สำรองที่นั่งกิจกรรม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.sac.or.th