กรมประมง...เปิดอบรมฟรี หลักสูตรผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล
วันที่ 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2561
วันที่จัดงาน : 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดงาน : โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรมประมง เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล" ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

19 พฤศจิกายน 2561
776

สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ อาทิ เทคโนโลยีการจัดการหลังการจับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำ ฯลฯ และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และบุคคลทั่วไปรายใดที่สนใจสามารถสแกน QR-Code ใบสมัครออนไลน์ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 561 1440 หรือ 02 940 6130-45 ต่อ 4213-4215 โทรสาร 02 561 1902 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.naewna.com