อบรมความรู้เกี่ยวกับการทําการประมงนอกน่านน้ำไทยในรัฐชายฝั่งหรือที่อยู่ใน เขตความควบคุมดูแลขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
วันที่ 18 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2561
วันที่จัดงาน : 18 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมกุลาดํา ชั้น ๗ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมประมง โดยกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำกําหนดจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการทําการประมงนอกน่านน้ำไทยในรัฐชายฝั่งหรือที่อยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ จะมีการยื่นขอใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ำไทย โดยเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในการทําประมงนอกน่านน้ำไทยและต้องผ่านการอบรมพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตร

07 พฤษภาคม 2561
2,129

กรมประมง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปทําประมงนอกน่านน้ำไทย อบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงนอกน่านน้ำไทย รวมถึงข้อกําหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคโดยสามารถแจ้งชื่อ เข้าอบรมได้ที่ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๕๘ ๐๑๘๘ หรือทาง e-mail : oversea2560@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ในเวลาราชการ)

กําหนดการอบรม
วันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกุลาดํา ชั้น ๗ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www4.fisheries.go.th