ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดราชผาติการามวรวิหาร
ศิลปวัฒนธรรม

วัดราชผาติการามวรวิหาร


ชาวญวนซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นได้รื้อเอาอิฐที่สร้างวัดไปจนหมด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๓ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์สร้างวัดขึ้นใหม่และได้พระราชทานนามว่า “ วัดราชผาติการาม “ อันหมายถึงวัดที่พระราชาทรง “ผาติกรรม” คือแลกเปลี่ยนทดแทน หรือทำให้เจริญขึ้นนั่นเองพระอุโบสถ เป็นทรงจีนผสมญวนเพราะเป็นฝีมือช่างญวนที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกณฑ์มาสร้างวัด หลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกา บานประตูหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทองภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนเวียงจันทร์ สร้างด้วยทองสำริดสามกษัตริย์นามว่า “หลวงพ่อสุก” พระประธานองค์นี้นับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาและศิลปะกรรมองค์หนึ่ง เพราะมีพระพุทธลักษณะที่งดงามมาก ที่หนือบานหน้าต่างมีภาพวาดเรื่องพระมหาชนกประดับอยู่ ซึ่งเรื่องพระมหาชนกนี้พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เค้าเรื่องมาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีดเจ้าอาวาสของวัดราชผาติการาม


ที่อยู่ 147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ วิหารพระนอน เจดีย์

หน้าบัน ปูนปั้นประดับเครื่องถ้วย ชามแบบจีน

พระประธาน ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนเวียงจันทร์ สร้างด้วยทองสำริดสามกษัตริย์นามว่า “หลวงพ่อสุก”

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×