ศิลปวัฒนธรรม
/ นิทานชาดก
ศิลปวัฒนธรรม
นิทานชาดก

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

มหากัณหชาดก

คูถปาณกชาดก

มาตุโปสกชาดก

สัตติคุมพะชาดก

โคธชาดก

อาวาริยชาดก

จัมมสาฏกชาดก

โกสัมพิยชาดก

สรภชาดก

กุกกุรชาดก

กามชาดก

กัจจานิโคตตชาดก

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×