Rakbankerd : The Jewel of Thailand ขุนรองปลัดชู store.rakbankerd.com mocabangkok.com Farmer Info App
หากจะกล่าวถึงข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก คงต้องยกย่อง “ข้าวหอมมะลิ” ของไทย สายพันธุ์ข้าวที่เป็นหนึ่งในโลกแบบ ไม่มีใครสามารถ ปฏิเสธได้ หากจะถามถึงเหตุผลว่าทำไม ข้าวหอมมะลิถึงอร่อยและอยู่ในใจคนทั่วโลก
เทคนิคการกระตุ้นให้เป็ดออกไข่ด้วยเสียงเพลง
คุณ สนอง ศรีเจริญ เกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่บ้านอ่าวสวาย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้พยายามหาข้อมูลและคิดค้นวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ จนกระทั่งได้พบกับเทคนิคการกระตุ้นให้เป็ดออกไข่ด้วยเสียงเพลง ทำให้เป็ดไข่ออกไข่จำนวนมาก
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตระกูลแตง
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ "แตงกวา" จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต "แตงกวา" ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
ลงแขกเกี่ยวข้าวประเพณีของชาวนาไทย
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา . . .
จุดเริ่มต้นของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นหน่ออ่อน จนเป็นต้นกล้าของแผ่นดิน ซึ่งเจริญวัย ได้เรียนรู้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้รับการเพาะบ่ม จาก ต้นกล้ารุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเป็นปีที่พิสูจน์รูปธรรมของคำว่า “สำนึก รักบ้านเกิด” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า การพัฒนาผู้นำชุมชน นั้นเป็นสิ่งดี ที่ตอบแทน คืนกลับเป็นพลังและทำงาน ให้แก่สังคม ได้อย่าง เต็มภาคภูมิ ต้นกล้าของแผ่นดิน ที่ได้รับโอกาส การสนับสนุนด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับ การ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม รักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็น คนดีของสังคม พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม และมี ส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน บ้านเกิดเมืองนอน ของตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ น่าแปลกที่ผืนแผ่นดินไทยของเรานี้ เป็นแผ่นดินทอง อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ ธัญญาหาร แต่หากว่าคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน ที่เราเรียกว่า “เกษตรกร” ซึ่งเปรียบได้กับ กระดูกสันหลังของชาตินั้น ยังคงไม่ดีขึ้น และไม่ อุดมสมบรูณ์ เหมือนกับทรัพยากรที่เรามี นั่นอาจ เป็นเหตุผลที่ว่ากลุ่มผู้ผลิต (เกษตรกร) และกลุ่ม ผู้บริโภคยังคง ไม่มีโอกาสได้พบกันโดยตรง
แอพพลิเคชั่นสามัญประจำเครื่องสมาร์ทโฟน ที่จะนำเสนอข้อมูล อัพเดทข่าวสาร รับแจ้งเหตุ ติดตามข่าวจราจร เตือนภัย เชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาและบริการดีๆ ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข ผ่าน "ร่วมด้วยช่วยกัน feel goood radio วิทยุเพื่อบริการสาธารณะ" Hot Line 1677 สายด่วนช่วยเหลือคุณทุกสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง